Muokattu: 24.02.2020 - 14:29

Avainsanat: Työsuojelu, Työsuojeluvaltuutettu

Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi

Työhön liittyvät vaarat ovat ihmisen fyysistä tai psyykkistä terveyttä vaarantavia tekijöitä työpaikalla. Vaarojen arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa vaarat ennalta ja poistaa tai pienentää riskit ennen kuin sattuu tapaturma tai työntekijän terveys kärsii.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja selvittää työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät järjestelmällisesti. Selvitystä ja arviointia on tehtävä säännöllisesti, seuranta oltava jatkuvaa ja työolojen muutoksiin reagoitava viipymättä. Työnantajan tulee käyttää arviointiin ulkopuolisia asiantuntijoita, jos työpaikalla ei ole riittävän asiantuntemuksen omaavia henkilöitä. Raportti vaarojenarvioinnista on syytä tehdä kirjallisena, koska työsuojeluviranomaiset voivat pyytää sitä nähtäväksi.

Vaarojen tunnistaminen voidaan jakaa kolmeen eri osaan:

  • vaaratekijän tunnistaminen
  • vaaralle altistuvien tunnistaminen
  • vaaran merkityksen arviointi

Vaaratekijöiden tunnistaminen tarkoittaa kaikkien niiden työympäristöön, työvaiheisiin ja työoloihin liittyvien tekijöiden tunnistamista, jotka voivat aiheuttaa haittaa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle. Myös sellaiset vaaratilanteet tulisi tunnistaa, joita ei ole esiintynyt, mutta joiden esiintyminen on mahdollista.

Vaaratekijöiden tunnistamisessa tulee normaalin päivittäisen toiminnan lisäksi ottaa huomioon poikkeavat tilanteet, kuten huolto- ja kunnossapitotyöt, uusien työvälineiden ja laitteiden käyttöönotto sekä uudet työntekijät ja sijaiset. Vaarojen arviointia on myös järkevää toteuttaa kaikessa työympäristöön ja työhön liittyvässä suunnittelussa kuten työtila- ja työväline- sekä työvuorosuunnittelussa.

Vaaralle altistuvien henkilöiden tunnistaminen tarkoittaa kaikkien niiden työpaikalla olevien henkilöiden tunnistamista, jotka ovat alttiina vaaratekijöiden aiheuttamille seurauksille. Työntekijöiden lisäksi on huomioitava vaaralle mahdollisesti altistuvat asiakkaat, viereisen työpisteen työntekijät, ohikulkevat työntekijät jne. Tapahtumaketjujen tutkiminen on oleellinen osa vaarojen selvitystä. Myös asiakasturvallisuuteen on kiinnitettävä huomioita.

Vaaratekijöiden tunnistamiseen voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

  • havainnoinnit, haastattelut, kyselyt
  • työpaikkatarkastukset
  • tarkastuslistat
  • turvallisuusanalyysit

Vaaran merkityksen arviointi, eli riskinarviointi

Tunnistettujen vaarojen todennäköisyys sekä merkitys työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle tulee arvioida. Ellei työnantajalla ole itsellään (tai palveluksessaan) tähän asiantuntemusta, on siihen hankittava ulkopuolinen asiantuntija. Terveyden osalta asiantuntija on luonnollisesti työterveyshuolto.

Kaikki vaarat, jotka aiheuttavat haittaa terveydelle, tulee tunnistaa ja ensisijaisesti poistaa. Jos poistaminen ei ole mahdollista, on valittava keinoja minimoida riski tai suojautua vaaralta.

 

Fyysisiin ja psykososiaalisiin riskeihin puuttuminen tukku- ja vähittäiskaupassa, hankeraportti 2016

Uusimmat

Suosituimmat