Muokattu: 29.07.2020 - 09:55

Avainsanat: Työsuojelu, Terveys

Työtapaturmat

Työtapaturma on työssä tai työmatkalla sattuva tapaturma. Työnantajan velvollisuus on vakuuttaa työntekijänsä työtapaturman varalta.

Huonot työolosuhteet ja väärät työmenetelmät voivat aiheuttaa tapaturmia tai työntekijä voi joutua väkivallan tai sen uhan kohteeksi etenkin työskennellessään yksin.

Palvelualoilla tapaturmat liittyvät useimmiten esineiden siirtämiseen tai taakkojen nostamiseen käsivoimin. Myös liukastuminen ja kompastuminen sekä leikkaava, terävä tai karhea esine on usein tapaturman aiheuttaja.

Nuorilla työntekijöillä on ensimmäisinä työpäivinä keskimääräistä suurempi tapaturmariski, ja toisaalta kokeneet työntekijät voivat turtua työkohteen vaaroille.

Työtapaturma voi sattua
- varsinaisessa työssä
- työstä johtuvissa olosuhteissa
- työpaikalla
- työmatkalla
- työntekijän ollessa työnantajan asialla
- pelastustoiminnassa ihmishenkiä tai työnantajan omaisuutta varjeltaessa
- sodassa tai aseellisessa selkkauksessa
- Suomessa ja ulkomailla

Jos työtapaturma sattuu kodin ja työpaikan välisellä työmatkalla, hyväksyttävä poikkeama lyhyimmästä matkareitistä on ainakin lapsen päivähoitoon vienti ja haku sekä matka lähiruokakauppaan, mutta ei enää poikkeaminen paikalliseen pubiin ennen kotiin menoa.

Miten tapaturmatilanteessa toimitaan

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työntekijöille on annettu ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman sattuessa on ryhdyttävä. Työpaikalla on oltava myös riittävä määrä ensiapuvälineitä sekä ensiaputaitoisia työntekijöitä. Työnantaja tulee antaa tapaturmaan joutuneelle vakuutustodistus, jolla saa maksutta hoitoa ja lääkkeet terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Mikäli tapaturman uhrin tila vaikuttaa vakavalta, on otettava yhteyttä hätäkeskukseen numeroon 112 sekä ilmoitettava asiasta työnjohdolle (ja työsuojeluvaltuutetulle). Hätäkeskuksesta yleensä otetaan yhteys myös poliisiviranomaiseen, mutta asia kannattaa varmistaa. Jos kysymys on vakavasta pahimmillaan kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta, poliisi suorittaa tutkinnan välittömästi.

Vaikka työtapaturma ei olisikaan vakava, on aina muistettava kertoa lääkärille, että tapaturma sattui työtehtävässä, ja varmistettava, että lääkäri myös kirjaa tapahtuneen työtapaturmaksi sairauslomatodistukseen. Monesti esimerkiksi äkillisten työliikkeiden aiheuttamia revähdyksiä ei huomata kirjata työssä aiheutuneeksi. Tällöin tapaturmavakuutuksen korvaukset voivat jäädä saamatta, ja työntekijälle maksetaan vain työehtosopimuksen mukainen sairausajanpalkka. Jos työliikkeen aiheuttama kipu ilmenee vasta myöhemmin, esimerkiksi illalla työpäivän jälkeen, on tärkeää mennä lääkäriin mahdollisimman nopeasti heti kun ymmärtää yhteyden työn, työliikkeen ja kipeytymisen välillä.

Ilmoitus viranomaisille ja vakuutusyhtiöön
Työnantajan velvollisuus on ilmoittaa tapaturmasta siihen vakuutusyhtiöön, josta on ottanut vakuutuksen. Oman vakuutussuojansa takia työnantajalta kannattaa aina varmistaa, että ilmoitus tapaturmasta vakuutuslaitokseen on tehty. Vakavasta tai kuolemaan johtavasta tapaturmasta ja ammattitaudista on viipymättä ilmoitettava myös työsuojeluviranomaisille.

Mikäli työsuojeluviranomaisen ja poliisin selvitysten perusteella syntyy epäily, että tapaturma on aiheutunut työnantajan laiminlyönneistä ja työturvallisuusmääräyksien rikkomisesta, syytteen nostaa yleinen syyttäjä. Tutkinnan yhteydessä tapaturman uhrin on syytä varmuuden vuoksi ilmoittaa, että hakee vahingonkorvausta ja vaatii rangaistusta tapaturman johdosta.

Tapaturmien ehkäisy

Työtapaturmat pyritään ehkäisemään ennalta. Siksi on tärkeää, että työpaikalla tehdään säännöllisesti vaarojen ja riskien arviointia ja käydään se läpi työntekijöiden kanssa.

Tapaturman jälkeen työpaikalla on syytä tutkia tapaturmaan johtaneet syyt. Tutkintaan osallistuvat ainakin työsuojelupäällikkö, esimies ja työsuojeluvaltuutettu. Tutkinnassa dokumentoidaan tapaturmatekijät, käydään tapahtumat läpi ja selvitetään seikat, jotka myötävaikuttivat tapaturmaan. Tutkinnan tulokset ja tehdyt korjaukset vastaavan tapahtuman estämiseksi tulee saattaa myös työntekijöiden tietoon. Myös työsuojeluviranomaisen tarkastuskertomuksessa saattaa tulla toimenpideohjeita ja korjausehdotuksia.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantajan velvollisuus on vakuuttaa työntekijänsä. Pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen kuulumisessa on lähtökohtana ansiotarkoituksessa tehtävä työ. Vakuutukseen kuuluvat näin työ- ja virkasuhteissa sekä muissa vastaavissa palvelussuhteissa työskentelevät.

Vakuutusyhtiön nimen ja osoitteen on oltava näkyvillä työpaikalla.

Lisätietoja tapaturmista ja niiden korvattavuudesta Tapaturmavakuutuskeskus .

Uusimmat

Suosituimmat