Muokattu: 08.06.2020 - 11:23

Lomarahan/ lomaltapaluurahan vaihtaminen vapaaksi

Lomarahasta/ lomaltapaluurahasta on sovittu työehtosopimuksissa.  Niissä on myös sovittu onko mahdollista ja millä tavoin vaihtaa rahat vapaaseen.  Jos työehtosopimuksessa ei ole sovittu asiasta, ei  niitä voi vaihtaa vapaaksi.

Vaihtamisesta sopiessa on syytä menetellä alla olevien ohjeiden mukaan. Jos kuitenkin alan työehtosopimuksessa on asiasta sovittu jollain toisella tavalla, toimitaan työehtosopimuksen mukaan.

 • Vaihtamisesta sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken
 • Sopimus tehdään kirjallisesti. Sopimisessa kannattaa hyödyntää valmiita lomakkeita, joihin linkit alla
 • Sopimuksessa sovitaan
  • Miten lomarahan/lomaltapaluuraha muunnetaan vapaaksi.
   • Yksi laskutapa on jakaa sovittu osa lomarahasta/lomaltapaluurahasta tuntipalkalla. Näin saadaan vapaan määrä tunteina. Tällä tavalla laskien vapaat sijoittuvat ma-pe.
    Toinen laskutapa on, että lomarahavapaiden määrä on puolet vuosilomalain mukaisesta lomapäivien määrästä. Esimerkiksi 24 lomapäivän lomarahan vaihtaminen vapaaseen merkitsee 12 päivän mittaista vapaata. Se tarkoittaa 2 viikkoa, sillä lomarahavapaiksi lasketaan arkipäivät (ma–la).
  • siitä, että vapaata sijoitetaan kalenteriviikkoon työsopimustunteja vastaava määrä
  • vapaan ajankohdasta
  • vapaan rinnastamisesta työssäolon veroiseksi ajaksi vapaapäivämääräysten suhteen sekä vuosivapaiden ja vuosiloman ja ansainnassa sekä lisä- ja ylityötä sekä niistä maksettavia korvauksia laskettaessa
  • siitä, että työkyvyttömyystapauksissa sovelletaan vuosilomalain määräyksiä.

Linkit lomakkeisiin

 

Työehtosopimusten keskeiset määräykset

Työehtosopimus (pykälä ja määräys) Sopija-osapuolet Laskentamääräykset Työkyvyttömyystilanteet, vapaan rinnastaminen työssäoloon, muuta huomioitavaa

Kaupan alan työehtosopimus (TES 20 § 8. kohta) myös 

vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

kaupan ICT-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirja

Hankkija Oy:n myyntihenkilöstön pöytäkirja

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kirjallisesti lomarahan pitämisestä vastaavana palkallisena vapaana.

työnantaja ja työntekijä ESIMERKKI: Vaihdettavan lomarahan suuruus on 360 euroa ja työntekijän tuntipalkka 12 euroa. Työntekijä saa palkallista vapaa-aikaa 360/12 = 30 tuntia.
ESIMERKKI: Työntekijä on sopinut pitävänsä 2 viikkoa lomarahavapaata. Työntekijän työsopimuksen mukainen työaika on 30 tuntia/viikko. Työntekijän lomaraha on 750 euroa ja tuntipalkka 12 euroa. Työntekijän lomarahavapaa olisi 750/12 = 62,5 tuntia. Tästä vähennetään hänen kahden viikon työaikaansa vastaava määrä 2x30 = 60 tuntia. Jäljelle jäävät 62,5-60 = 2,5 tuntia maksetaan rahana (2,5x12 = 30 euroa).

Lomarahavapaan ajalta työntekijä ansaitsee vuosilomaa.

Työntekijän sairastuessa noudatetaan vuosilomalain määräyksiä.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimus (TES 16 §)

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomarahan maksamisesta toisin tai sen vaihtamisesta vastaavaan vapaaseen.

työnantaja ja työntekijä   Lomaraha on kuitenkin maksettava tai vapaa annettava viimeistään ennen seuraavan lomanmääräytymisvuoden alkua.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus – työntekijät ja esimiehet (TES 28 § 3. kohta)

Työpaikkakohtaisesti TES 30 §:n mukaisesti voidaan sopia lomaltapaluurahan vaihtamisesta vastaavaksi palkalliseksi vapaa-ajaksi.

työnantaja ja luottamusmies/ työntekijät/  työntekijä ESIMERKKI: Työntekijän lomaltapaluuraha on 720 euroa ja tuntipalkka 12 euroa. Työntekijä ja työnantaja ovat TES 30 §:n mukaisesti sopineet koko lomaltapaluurahan vaihtamisesta vapaaksi. Työntekijä saa palkallista vapaa-aikaa 60 tuntia.

Ellei toisin ole sovittu, annetaan lomaltapaluurahavapaa kokonaisina vapaapäivinä (työaikaa lyhentävä vaikutus on 112,5 tuntia/3 viikkoa työaikamuodossa 7,5 tuntia /pv) Yhdellä kalenteriviikolla voi olla enintään 5 lomaltapaluurahavapaapäivää.

Lomaltapaluurahavapaapäivä rinnastetaan työpäiväksi X- ja V-päivien ansainnassa.

Vartiointialan työehtosopimus (TES 45 §)

Paikallisesti voidaan sopia lomarahan vaihtamisesta vastaavaan vapaaseen (51 §). Vapaan ajalta ei makseta muuta palkkaa.

työnantaja ja luottamusmies/ työntekijät/ työntekijä 30 lomapäivän lomarahan vaihtaminen vastaavaan vapaaseen tarkoittaa 15 päivän ja 24 lomapäivän lomarahan vaihtaminen vastaavaan vapaaseen 12 päivän mittaista vapaa-aikaa. Päivät ovat vuosilomalain tarkoittamia arkipäiviä.

Vapaapäivät ovat työhön rinnastettavia päiviä vuosiloman kertymää laskettaessa.

Sovittaessa lomarahan vaihtamisesta vastaavaan vapaaseen tulisi sopia myös vapaan ajankohdasta sekä lomarahan maksamisajankohdasta.

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus (TES 19 §)

Työntekijän halutessa voidaan lomaraha vaihtaa 20 §:n mukaisella sopimuksella vapaaksi säännöllisenä työaikana.

työnantaja ja luottamusmies/ työntekijät/ työntekijä Lomarahavapaiden määrä on 50 % vuosilomalain mukaisten lomapäivien määrästä. Lomarahavapaiksi lasketaan arkipäivät (ma–la).  

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus (TES 11 §)

Työpaikkakohtaisesti 24 §:n mukaisesti koko lomaltapaluuraha voidaan sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai lomaltapaluuraha voidaan sopia annettavaksi vastaavana palkallisena vapaa-aikana.

työnantaja ja luottamusmies/ työntekijät/ työntekijä Työntekijän lomaltapaluuraha on 500 euroa ja tuntipalkka 10 euroa. Työntekijä ja työnantaja ovat TES 24 § mukaisesti sopineet koko lomaltapaluurahan vaihtamisesta vapaaksi. Työntekijä saa palkallista vapaa-aikaa 50 tuntia.  

Golf-alan työehtosopimus (TES 14 §)

Paikallisesti voidaan 24 §:n mukaisesti sopia lomaltapaluurahan maksamisajankohdasta toisin sekä sopia myös sen antamisesta vapaana.

työnantaja ja luottamusmies;

jos luottamusmiestä ei ole valittuna työnantaja ja työntekijät/ työntekijä

   

Hiihtokeskusalan työehtosopimus (TES 17 §)

Työpaikkakohtaisesti TES 25 §:n mukaisesti koko lomaltapaluuraha voidaan sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai lomaltapaluuraha voidaan sopia annettavaksi vastaavana vapaana.

työnantaja ja luottamusmies/ työntekijät/ työntekijä    

Hiusalan työehtosopimus (TES  41 §)

Työnantajan ja työntekijän välisellä kirjallisella sopimuksella, enintään 1/3 lomarahasta voidaan vaihtaa vastaavaan palkalliseen vapaa-aikaan.

työnantaja ja työntekijä ESIMERKKI: Työntekijän lomaraha, joka halutaan vaihtaa vapaaksi on 600 euroa ja tuntipalkka 12 €. Työntekijä saa säännöllisenä työaikanaan, vapaa-aikaa 50 tuntia.

Vapaa-aika on työssäolon veroista aikaa vuosilomakertymää laskettaessa.

Sairastumistilanteissa vapaa on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

Sopimus on tehtävä työehtosopimuksen liitteenä 5 olevaa kaavaketta käyttäen.

Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus (TES 10 §)

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomarahan pitämisestä palkallisena vapaana.

työnantaja ja työntekijä  

Lomarahavapaan ajalta työntekijä ansaitsee vuosilomaa.

Työntekijän sairastuessa lomarahavapaaseen noudatetaan vuosilomalain säädöksiä.

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus (TES 18 §)

Työpaikkakohtaisesti TES 26 § mukaisesti lomaltapaluuraha voidaan sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai annettavaksi vastaavana palkallisena vapaa-aikana.

työnantaja ja luottamusmies/ työntekijät/ työntekijä    

Veikkaus Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus (TES 22 §)

Lomaltapaluurahan vaihtamisesta vapaaksi voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Sopimusten raameista neuvotellaan ja sovitaan työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä.

työnantaja ja työntekijä   Sopimusten raameista neuvotellaan ja sovitaan työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä.

 

 

Uusimmat

Suosituimmat