Muokattu: 20.01.2020 - 10:18

Avainsanat: Työsuojelu

Kemikaalit

Kemikaali luokitellaan vaaralliseksi silloin, kun se aiheuttaa vaaraa työntekijän terveydelle ja ympäristölle tai se voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

Työnantajan rooli


Työnantajan velvollisuutena on luetteloida työpaikalla käytössä olevat kemikaalit ja opastaa työntekijät niiden turvalliseen käyttöön. Työntekijät on myös opetettava toimimaan kemikaalien aiheuttamissa vaaratilanteissa ja heiltä voidaan edellyttää henkilökohtaisten suojainten käyttöä. Suojainten on myös sovelluttava aiottuun käyttötarkoitukseen.

Työnantajan on selvitettävä työntekijöiden altistuminen kemikaaleille ja arvioitava riskit. Selvitys tehdään käymällä läpi kemikaalien käyttökohteet ja mahdolliset päästölähteet ja -tilanteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää altistumiseen kunnossapito- ja siivoustöissä sekä häiriötilanteissa.

Altistumisen arvioinnissa on syytä käyttää työterveyshuollon asiantuntemusta. Ilmassa olevien epäpuhtauksien mittauksissa käytetään vertailuarvoina HTP -arvoja (haitallinen tunnettu pitoisuus). HTP -arvo ilmaisee sellaisen enimmäispitoisuuden, jossa työntekijöiden uskotaan voivan työskennellä ilman haittaa kahdeksan tuntia päivässä ja viisi päivää viikossa. Sitovat raja-arvot on annettu asbestille, bentseenille, kovapuupölylle, lyijylle ja vinyylikloridille. Aineiden tai aineryhmien HTP -arvot julkaistaan säännöllisesti Sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuustiedotteessa.

Kemikaalien päällysmerkinnät


Kaikissa kemikaaleissa tulee olla selkeät päällysmerkinnät, joista käy ilmi kemikaalin nimi, toimittajan yhteystiedot, vaaralliset aineet ja varoitusmerkit, (R-lauseet ja S-lauseet)

Jokaisesta vaaralliseksi luokitellusta kemikaalista tulee löytyä käyttöturvallisuustiedote, jonka kemikaalin valmistaja, maahantuoja, jakelija tai muu toimittaja laatii. Tiedotteesta tulee selvitä kemikaalin koostumus, vaaralliset ominaisuudet, terveyshaitat, palo- ja räjähdysherkkyys, turvallinen käyttö ja tarvittavat suojaimet. Myös kemikaalin turvallinen varastointi, kuljetus ja jätteiden käsittely tulee ohjeistaa.

Euroopan kemikaaliasetus - REACH


REACH -asetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia. Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH-asetuksella korvataan noin 40 eri säädöstä, ja se on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa mm. terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä, edistää vaihtoehtoisia menetelmiä vaarojen arvioimiseksi sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:ssa.

REACH asettaa entistä enemmän vastuuta teollisuudelle, kun on kyse riskeistä, joita kemikaalit saattavat aiheuttaa terveydelle ja ympäristölle.

Lue lisää

 

Lisätietoa luottamushenkilöille

Lainsäädäntö:
Työturvallisuuslaki (738/2002) 38§
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001)
REACH -asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006

Julkaisuja
Kemikaalilta suojaavan käsineen valinta, Sosiaali- ja terveysministeriö 2004

Uusimmat

Suosituimmat