Muokattu: 19.02.2020 - 13:33

Avainsanat: Kaupan konttorit, Myymälätyö, Työehdot, Varastot

Kaupan alan vuosivapaat / arkipyhät

Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee vuosivapaata tehtyjen työtuntien mukaisesti.

Vuosivapaan ansainta

Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen, vuosivapaiden ansainta alkaa vasta työsuhteen kestettyä 6 kuukautta.

Vuosivapaata kerryttävät kalenterivuosittain:

Tosiasiallisesti tehdyt työtunnit, muu työaikalain 2 luvun 4 §:n tarkoittama työajaksi luettava aika, työnantajan määräämä koulutus siltä osin, kuin työnantaja maksaa säännöllisen työajan ansion menetystä,· luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla työstä vapautusaika sekä henkilöstön edustajalla koulutussopimuksen mukainen työnantajatuen piiriin kuuluva ammattiyhdistyskoulutus siltä osin, kuin työnantaja maksaa säännöllisen työajan ansion menetystä.

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Kertyneiden tuntien              Vuosivapaiden         Vuosivapaa tuntien
määrä                                     määrä                          määrä

220                                           1                                     7,5

440                                           2                                     15

660                                           3                                     22,5

880                                           4                                      30

1100                                         5                                      37,5

1320                                         6                                      45

1540                                        7                                       52,5

Vuosivapaan antaminen

Vuosivapaat annetaan ensisijaisesti ansaintavuoden aikana, kuitenkin viimeistään ansaintavuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Työntekijän aloitteesta voidaan kirjallisesti sopia, että vuosivapaat annetaan viimeistään ansaintavuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Vuosivapaita ei saa sijoittaa vuosiloman tai muiden vapaiden ajalle.

Vuosivapaat on mahdollisuuksien mukaan annettava jonkin muun vapaan yhteydessä. Vapaa voidaan kuitenkin antaa myös yksittäisenä päivänä, kuten esimerkiksi arkipyhänä.

Vuosivapaita annettaessa on kuultava työntekijää. Kolme päivää tai sitä pidemmästä yhdenjaksoisesta vuosivapaasta on sovittava työntekijän kanssa.

Vuosivapaa on merkittävä työvuoroluetteloon. Sille kalenterivuorokaudelle, jolle vuosivapaa sijoittuu, ei voi suunnitella alkavaa tai päättyvää työvuoroa.

Vuosivapaat tulee antaa kokonaisina vapaapäivinä.

Poissaolot eivät muuta työvuoroluettelon mukaisia vuosivapaita.

Vuosivapaa annetaan 7,5 tunnin pituisena työpäivänä.

Suunniteltu työvuoro voidaan työntekijän aloitteesta sopia vuosivapaaksi. Vuosivapaan pituus vastaa tällöin työvuoron pituutta. Sopimisen yhteydessä tulee kuitenkin todeta sen mahdollinen vaikutus pidettävien vuosivapaiden määrään.

Palkka vuosivapaan ajalta

Vuosivapaan ajalta työntekijä saa palkkansa kiinteine lisineen ilman tuntikohtaisia olosuhdelisiä ja työaikalisiä.

Kuukausipalkkainen ja suhteutetulla kuukausipalkalla oleva työntekijä saa normaalin palkkansa riippumatta pidetyn vuosivapaan pituudesta.

Tuntipalkkainen työntekijä saa vuosivapaan ajalta palkan pidetyn vuosivapaan pituuden mukaan.

Provisiopalkkaiselle maksetaan vuosivapaan ajalta keskimääräinen päiväprovisio.

Vuosivapaan maksaminen rahakorvauksena

Työntekijän työsuhteen kestettyä 6 kuukautta hänen kanssaan voidaan sopia (tes 23 §:n mukaisesti) vuosivapaiden antamisen sijaan niiden maksaminen rahakorvauksena. Aina työntekijän ansaittua vuosivapaan, hänelle maksetaan sen pituutta vastaava rahakorvaus seuraavana palkkapäivänä.

Työntekijän aloitteesta voidaan sopia myös yksittäisen vuosivapaan tai sen osan maksamisesta rahakorvauksena. Rahakorvaus maksetaan seuraavana palkkapäivänä.

Rahakorvauksen suuruus saadaan kertomalla vuosivapaan pituus tuntipalkalla. Tuntipalkassa otetaan huomioon työntekijän palkassa maksamishetkellä olevat kiinteät lisät ilman tuntikohtaisia olosuhdelisiä ja työaikalisiä.

Suhteutettua kuukausipalkkaa saavan työntekijän tuntipalkka lasketaan työntekijän kokoaikatyön mukaisesta kuukausipalkasta jakajalla 160.

Vuosivapaat työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosivapaat maksetaan rahakorvauksena.

Mikäli työntekijän aloitteesta on sovittu vuosivapaan pitämisestä ennen kuin se on ansaittu, työnantajalla on työsuhteen päättyessä oikeus periä takaisin ansaitsemattomasta vuosivapaasta maksettu palkka. Takaisinperintä on mahdollista vain, jos työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä.

Korvaukset työnteosta arkipyhinä ja niiden aattoina

Loppiaisen aattona, kiirastorstaina, helatorstain aattona, juhannusaattona, pyhäinpäivän aattona, jouluaattona sekä uudenvuodenaattona, myymälän ollessa auki kello 18 jälkeen tehdystä työstä maksetaan lauantailisän suuruinen aattolisä.

Sunnuntaina tai kirkollisena juhla- itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan 100% korotettu palkka.

Muita määräyksiä liittyen arkipyhiin

Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä saa teettää työtä vain, jos siitä on työsopimuksella sovittu tai työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksensa.

Sunnuntaityön teettämisessä noudatetaan tasapuolisuutta ottaen erityisesti huomioon työntekijän ammattitaito, osaaminen ja soveltuvuus.

Vuosivapaajärjestelmän sijaan työnantaja voi ottaa arkipyhäjärjestelmän käyttöön yrityksessä tai sen osassa.

Valittu järjestelmä koskee koko kalenterivuotta eikä näin ollen työaikajärjestelmää voi muuttaa kesken vuotta.

Kesken kalenterivuoden uuteen työsuhteeseen tulevaan työntekijään noudatetaan myös arkipyhäjärjestelmää.

Työntekijän työsopimukseen ei tehdä muutoksia.

Kokoaikaisten työntekijöiden (37,5 tuntia tekevien) työaika pitenee 38 viikkotyötuntiin. Näin ollen myös yhden arkipyhän työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 sijaan 7,6 tuntia.

Kokoaikaisten työntekijöiden (40 tuntia tekevien) viikoittaista työaikaa ei pidennetä vaan heiltä vähennetään 3 ”pekkaspäivää”.

Osa-aikaisten työntekijöiden työaika säilyy ennallaan, kuten myös arkipyhäjärjestelmän ehdot.

Arkipyhälyhennys kokoaikaiselle 38 / 40 tuntia vuonna 2019:

Uudenvuodenpäivä tiistai 1.1. 7,6 / 8 tuntia

Loppiainen sunnuntai 6.1. Ei työajan lyhennystä

Pitkäperjantai 19.4. 7,6 / 8 tuntia

Toinen pääsiäispäivä maanantai 22.4. 7,6 / 8 tuntia

Vapunpäivä keskiviikko 1.5. 7,6 / 8 tuntia

Helatorstai torstai 30.5. 7,6 / 8 tuntia

Juhannuspäivä lauantai 22.6. 7,6 / 8 tuntia

Itsenäisyyspäivä perjantai 6.12. 7,6 / 8 tuntia

Jouluaatto tiistai 24.12. 7,6 / 8 tuntia

Tapaninpäivä torstai 26.12. 7,6 / 8 tuntia

Kaupan alalla työajan lyhennys voidaan toteuttaa kokoaikaisen työntekijän osalta antamalla vapaapäivä kyseisellä arkipyhäviikolla tai kahtena tätä viikkoa edeltävänä tai kahtena sitä seuraavana viikkona. Vapaapäivä voidaan myös antaa sillä tasoittumisjaksolla, jolle edellä mainittu päivä sattuu.

Osa-aikatyöntekijän työajan lyhennys tai rahakorvaus lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkki: sovittu viikkotyöaika 30 t : 5 = 6 tuntia. 
Lyhennys voidaan toteuttaa maksamalla lyhennystä vastaava rahakorvaus tai antamalla lyhennystä vastaava palkallinen vapaa-aika lyhennysjakson aikana.

Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään kuukauden.Työsuhteen kestoa koskeva ehto ei koske itsenäisyyspäivästä johtuvaa työajan lyhennystä.

 

Uusimmat

Suosituimmat