Muokattu: 11.07.2019 - 09:44

Avainsanat: Hiusala, Työehdot

Hiusalan vuosivapaat

Hiusalan vuosivapaajärjestelmän mukaan työntekijä ansaitsee vuosivapaata tehtyjen työtuntien mukaisesti.

Työtuomioistuimen kesäkuussa tekemien ratkaisujen perusteella hiusalan työehtosopimuksen voimassaolo ja yleissitovuus ovat päättyneet 31.10.2018, jolloin työnantajien Suomen Hiusyrittäjät irtisanoi sopimuksen. Sopimus sisältää myös vuosivapaajärjestelmän. 

Vaikka työehtosopimuksen voimassaolo päättyikin, palkka- ja sen määräytymisen perusteet säilyvät nykyisessä työsuhteessa ennallaan. Työnantajan tulee myös noudattaa sovittua työaikaa.

Työehtosopimuksen yleisen jälkivaikutuksen nojalla myös työsuhteen perusteella suoritettavat muut taloudelliset etuudet säilyvät. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi työaikaa ja palkallista vapaa-aikaa. PAMin näkemyksen mukaan oikeus myös lomarahaan säilyy.

Sisältö

Vapaan kertyminen

Työssäolon veroinen aika

Vuosivapaa vuosilomaa määrättäessä

Vapaan antaminen

Vapaan ajankohdasta ilmoittaminen

Ansionmenetyksen korvaaminen

Aattolisä ja pyhätyön korvaukset

Vapaan kertyminen

Vapaata kertyy kalenterivuosittain vuoden alusta tai mikäli työsuhde alkaa kesken kalenterivuoden, työsuhteen alkamisesta lähtien seuraavasti:

vapaan lukumäärä päiviä
(á 7,5 tuntia)

7,5 tunnin vapaan ansaintakynnykset tunteina

1

217

2

434

3

651

4

868

5

1085

6

1302

7

1519

8

1736

Alkuun

Työssäolon veroinen aika

Vuosivapaata kerryttävät myös sellaiset poissaolot, jotka lasketaan työssäolon veroisiksi. Työssäolon veroisena pidetään sellaista työstä poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain tai työehtosopimuksen mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan.

Työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä on estynyt tekemästä työtä työehtosopimuksen 38 §:n mukaan. Samoin säännöllisiin työtunteihin rinnastetaan työnantajan osittainkin kustantama koulutusaika siltä osin, kun työnantaja korvaa ansionmenetyksen.

Vuosilomapäivät eivät kerrytä vuosivapaata.

Alkuun

Vuosivapaa vuosilomaa määrättäessä

Vuosivapaa katsotaan työssäolon veroiseksi ajaksi, kun lasketaan vuosiloman pituutta. Tällöin siis ne päivät, joina työntekijä on pois töistä ja pitää vuosivapaata, kerryttävät vuosilomaa

Alkuun

Vapaan antaminen

Vapaapäivät annetaan kokonaisina päivinä kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä

Yksi vapaapäivä vastaa 7,5 tunnin vapaata. 

Vapaapäivät annetaan yhdessä tai useammassa erässä työnantajan määräämänä aikana, ellei työnantajan ja työntekijän kesken erikseen sovita jostakin muusta vapaapäivän antamistavasta. Vapaiden antamistavasta on suositeltavaa sopia paikallisesti. Vuosivapaita tulisi antaa mahdollisuuksien mukaan siten, että ne sijoittuvat toisen vapaan yhteyteen.

Vuosivapaa voidaan antaa viikolla, jolloin liike on kiinni arkipyhästä johtuen.

Vapaan sisältävän viikon säännöllistä työaikaa lyhennetään lyhennyksen tuntimäärällä.

Etukäteen voidaan sopia annettavaksi enintään viisi vapaapäivää eli 37,5 tuntia.

Osa-aikatyöntekijälle voidaan vapaa sopia maksettavaksi rahakorvauksena. Korvaus tulee maksaa viimeistään kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Alkuun

Vapaan ajankohdasta ilmoittaminen

Ilmoitus vähintään kolmen päivän mittaisesta vapaasta on annettava työntekijälle 2 viikkoa ennen vapaan antamista. Yksittäiset vapaapäivät ilmoitetaan työvuoroluettelossa.

Työntekijän sairaudesta johtuva poissaolo ei aiheuta muutoksia työvuoroluetteloon.

Alkuun

Ansionmenetyksen korvaaminen

Työtekijälle maksetaan lyhennyksen ajalta palkka kuten sairausajalta. (§ 34).

Mikäli työsuhde päättyy ennen kuin ansaittu vapaa on toteutettu, maksetaan tästä korvaus lopputilin yhteydessä ansaittujen vapaapäivien lukumäärän perusteella (§34) mukaisen palkan perusteella.

Jos työntekijälle työsuhteen päättyessä on annettu vapaata etukäteen, saa työnantaja pidättää näin maksetun palkkaennakon työntekijän lopputilistä.

Alkuun

Aattolisä ja pyhätyön korvaukset

Lauantai- ja aattolisä maksetaan kello 15.00 jälkeen tehdystä työstä.
Aattolisää maksetaan seuraavilta päiviltä: loppiaisaatto, kiirastorstai, helatorstaita edeltävä päivä, pyhäinpäivän aatto ja uudenvuodenaatto.

Jouluaattona aattolisä maksetaan koko työvuoron ajalta.

Työaikalisät maksetaan myös provisiopalkkaiselle työntekijälle provisioansion /takuupalkan lisäksi.

Sunnuntaina ja pyhäpäivänä tehdystä työstä maksetaan työaikalain mukaisesti kaksinkertainen palkka. Lisäksi maksetaan lain ja työehtosopimuksen mukaiset muut korvaukset.

Provisiopalkkaisen työntekijän sunnuntaityökorvaus lasketaan takuupalkan suuruisena tuntipalkkana.

Alkuun

Uusimmat

Suosituimmat