Muokattu: 13.04.2018 - 14:12

Avainsanat: Työsuojelu, Terveys

Ergonomia

Ergonomia tarkoittaa työpisteen rakenteiden, työvälineiden, kalusteiden ja työmenetelmien kehittämistä ihmisten ominaisuuksien, toimintojen ja kykyjen mukaisiksi. Näitä on tarkasteltava kokonaisuutena ottaen huomioon työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet. Tavoitteena on, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta tai tapaturman vaaraa. Tuki- ja liikuntaelinten liiallista kuormitusta voivat aiheuttaa toistotyö, yksipuoliset työliikkeet, raskaat nostot, huonot työasennot ja työliikkeet.

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajan huolehtivan siitä, että työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet valitaan, mitoitetaan ja sijoitetaan työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Työpisteeseen ja työvälineisiin kuuluu esimerkiksi koneita, työkaluja, laitteita, kalusteita, laitteistoja ja muita tarvikkeita.

Ergonomia-sana tulee kreikankielen sanoista ergo = työ ja nomos = luonnonlait

Käsin tehtävät nostot


Käsin tehtävissä nostoissa ja siirroissa tapahtuu paljon tapaturmia esimerkiksi selän venähdyksiä, taakasta saatuja viiltohaavoja, käsien ja jalkojen jäämistä puristuksiin kappaleen ja lattian tai toisen kappaleen väliin ja taakan putoamista varpaille.

Nostoja ja taakan siirtoja tehdään palvelualoilla hyvin erilaisissa tilanteissa. Kaupassa hyllytetään välillä kumarassa ja välillä kurkottaen korkealta. Siivous ja kiinteistönhuollossa siirretään työvälineitä, laitteita ja jätesäkkejä ja vartioinnista kannatellaan välillä ihmisiä.

Nuorille (alle 18-vuotiaille) työntekijöille kiellettyihin töihin kuuluu muun muassa ruumiillisen liikarasituksen aiheuttava työ. Työministeriö on laatinut esimerkkilistan lista nuorille sopivista kevyistä töistä, se löytyy Finlexistä.

Työnantaja vastaa työhön sisältyvien nostojen turvallisuudesta
Lainsäädäntö määrittelee yleiset periaatteet ja toimintamallit nostotöihin liittyvien vaarojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, mutta ei anna nostettavalle taakan painolle raja-arvoja. Tutkimuksiin perustuvat suositukset painottavat sitä, että nostotilanne on arvioitava kokonaisuutena, taakan paino on vain yksi osatekijä.

Jos työssä esiintyy käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja, eikä niitä voida korvata – esimerkiksi mekaanisilla laitteilla, työnantajan on vaarojen vähentämiseksi

 • annettava työntekijöille nosto- ja siirtoapuvälineitä huomioiden taakan ja työympäristön erityispiirteet, tarvittava fyysinen ponnistus ja koko työtoiminnan asettamat vaatimukset.
 • järjestettävä työpisteet niin, että nostot ja siirrot ovat mahdollisimman turvallisia, esim. tilaa on riittävästi eikä työn suorituspaikkojen sijoittelu aiheuta kiertoja nostettaessa
 • huolehdittava riittävästä nosto-opetuksesta ja ohjauksesta taakkoja käsitteleville työntekijöille ja annettava noston turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot

Nostotyön suuri fyysinen kuormitus - erityisesti lihasvoiman tarve - edellyttää nostotyötä tekeviltä myös omaehtoista huolenpitoa omasta kunnostaan.

Nostoapuvälineitä on saatavissa monenlaisiin töihin. Niiden hankinta tulee tehdä yhdessä välineitä käyttävien työntekijöiden kanssa ja velvoitettava heidät myös käyttämään niitä.

Toistotyö

Toistotyö on työtä, jossa toistetaan samantyyppisiä sormien, käsien tai käsivarsien liikkeitä jatkuvasti. Toistotyötä voi esiintyä palvelualoilla esimerkiksi kaupassa kassatyössä ja hyllytyksessä, siivoojilla mopin käsittelyssä ja tarjoilijoilla tarjotinta kannateltaessa. Tämän kaltainen työ voi aiheuttaa toistorasitusta, erityisesti jos siihen liittyy voiman käyttöä tai hankalia asentoja.

Näyttöpäätetyö


Erityistä huomiota tulee kiinnittää näyttöpäätetyöpisteen suunnitteluun. Työtuolin, työtason, näppäimistön ja näyttöruudun asento tulee olla helposti säädettävissä. Myös työtilan valaistusolosuhteet on huomioitava. Jos työntekijän tavanomaiset silmälasit eivät sovi näyttöpäätetyöhön, työnantajan on hankittava työntekijälle näyttöpäätetyöhön sopivat erityiset
näyttöpäätelasit. (Työturvallisuuslaki 26§).

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993)

Linkkejä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot

Yläraajan kuormituksen arviointi

Julkaisuja

Myymälätyön ergonomia TTK

Siivoustyön ergonomia

Ravintolatyön egonomia

Lisätietoa luottamushenkilöille

Toistotyön haitat aiheutuvat yhdistelmästä

Liike Voima Asento
liikutetaan raajaa saman verran samaan suuntaan toistuvasti
Esimerkkejä: kassatyö,  hyllytystyö, moppaus

Paljonko voimaa tarvitaan liikkeen suorittamiseen. Siirrettävän tavaran tai laitteen paino verrattuna lihaksiin joilla sen panoa kannatellaan. Mitä pienempi lihas sen pienempi taakka aiheuttaa rasitusta. Vertaa paperiarkin pitämiseen tarvittava puristus maitopurkin kannatteluun.
 
Perusasennosta poikkeaminen
Sormien,  ranteiden tai kyynärvarsien taivuttaminen perusasennosta joko kannattelemaan painoa tai itse raajan kannattelu (staattinen kannattelu).  
 

Kylmyys pahentaa vaikutusta ennestään.

Toistotyön raja-arvot

Liike

 • työvaiheen kesto <1/2 min
 • samankaltaista liikettä toistetaan 50% työvaiheajasta
 • 60 min työpäivän aikana

Voima

 • > 4-5 kg taakan/esineen käsittely
 • > 2kg työkalu kahdella kädellä
 • > 1kg työkalu yhdellä kädellä
  vetäminen, työntäminen, puristaminen, kannattelu, painaminen, työkalujen ja tuotteiden kannattelu

Asento

 • olkavarren kohoasennot (>45°)
 • kyynärvarren äärikierrot
 • ranteen taipuneet asennot (>20 °)
 • sormet
 • puristusote, kapea ote, otteet joissa peukalo vs. muut sormet(esim. pinsetti)
 • laajat otteet (kannattelu)
 • mekaaninen paine

Työnantajan tulee tunnistaa toistotyöstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Tarvittaessa on käytettävä toistotyön vaarojen ja haittojen selvittämisessä ulkopuolisia asiantuntijoita kuten työterveyshuoltoa.

Työnantajan tulee suunnitella torjuntatoimenpiteet, jotka voivat liittyä

 • työn opastukseen,
 • työpisteen käyttöominaisuuksiin,
 • työasentoihin,
 • työliikkeisiin,
 • työvälineisiin ja
 • työjärjestelyihin.

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslain (738/2002) 24 §:n 1 momentin kohta 4

Linkkejä
http://www.tyosuojelu.fi/fi/toistotyo
Työterveyslaitos, toistotyö

Uusimmat

Suosituimmat