Tiedote - 07.03.2018 klo 09.00
Työehtosopimusneuvottelut

PAMin hallitus hyväksyi kaupan alalle uudet työehtosopimukset

Ratkaisulla korotetaan työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja euromääräisesti. Kumpanakin sopimusvuotena kaikkien työntekijöiden kuukausipalkkaan tulee 42 euron korotus. Sopimus parantaa osa-aikaisten työntekijöiden asemaa ja määrittää yötyölle tarkemmat pelisäännöt. Työnantajien tavoitteet sunnuntaityökorvauksen ja -lisien leikkauksista eivät toteutuneet.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus hyväksyi kaupan alan työntekijöitä, toimihenkilöitä ja esimiehiä koskevat uudet työehtosopimukset. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.1.2020 ja se koskee noin 250 000:ta työntekijää ja esimiestä kaupan alalla.

”Poikkeuksellisista lähtökohdista huolimatta saimme aikaiseksi kohtuullisen kompromissin, jolla estettiin työnantajien sunnuntaityökorvauksiin kohdistamat heikennysesitykset ja muun muassa koeajan pidentyminen 6 kuukauteen. Lisäksi torjuimme heikennykset toimihenkilöiden työaikamääräyksiin. Työehtosopimuksen laadullisissa ja työntekijöiden hyvinvointia parantavissa tekstikysymyksissä saimme läpi jäsenillemme tärkeitä tavoitteita,” PAMin puheenjohtaja Ann Selin kertoo.

Työehtosopimusratkaisu parantaa merkittävästi osa-aikatyöntekijöiden asemaa. Jatkossa työnantajan ja työntekijän on tarkasteltava puolivuosittain toteutuneen työajan ja työsopimustuntien vastaavuutta. Jos ne poikkeavat siitä, mitä työsopimuksessa on kirjattuna, pitää työtuntien määrä päivittää työsopimukseen.

”Pidän tätä voittona. Työpaikoilla erimielisyyttä aiheuttaneeseen asiaan saadaan nyt parannusta, joka edistää kaikkien osa-aikaisella työsopimuksella työskentelevien turvaa. Se lisää oman toimeentulon ennakoitavuutta ja helpottaa elämän suunnittelua”, Selin korostaa.

Kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan
- 1.4.2018 lukien 42 euroa ja tuntipalkkoja 26 senttiä.
- 1.4.2019 lukien 42 euroa ja tuntipalkkoja 26 senttiä.

Osa-aikaisille suhteutettua kuukausipalkkaa saaville työntekijöille korotus tulee heidän työaikaansa suhteutettuna. Kaupan alan taulukkopalkkoja (vähimmäispalkat) korotetaan samoina ajankohtina 1,6 prosenttia. Esimiesten henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,6 prosenttia molempina vuosina.

”Palkankorotuksia voidaan pitää kohtuullisina, vaikka emme saavuttaneet tavoitteitamme. Odotan sopimuskauden aikana tapahtuvan palkkausjärjestelmän uudistamisen tuovan alan palkkaukseen kaivattua kehitystä”, toteaa Selin.

Työehtosopimus lisää työntekijöiden työhyvinvointia. Kauppojen vapautuneet aukioloajat ovat lisänneet työskentelyä epätyypillisinä vuorokaudenaikoina, ja tämän tunnistaminen ja uusien määräyksien luominen työehtosopimukseen on Selinin mielestä tärkeä edistysaskel.

”Aiemmin yötyöstä ei ole ollut pelisääntöjä, nyt ne saavutettiin. Ne takaavat, että yötyöstä aiheutuvia terveydellisiä riskejä pyritään minimoimaan ja yötyöstä on sovittava työntekijän kanssa. Tämä tarkoittaa parempaa ja työntekijälähtöistä työvuorosuunnittelua”, Selin kertoo.

Uutena asiana sopimuksessa määritellään myös toimet, kuinka menetellään sairauspoissaolojen kohdalla, jos työntekijällä ei ole helposti saavutettavissa terveyspalveluita esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Käytyjä työehtosopimusneuvotteluja Selin kuvaa vaikeiksi, vaikka neuvotteluilmapiiri pysyikin koko ajan rakentavana. Hän peräänkuuluttaa sopimustoiminnan kehittämistä ja alan vetovoiman parantamista työmarkkinaosapuolten välisessä yhteistyössä.

”Olimme valmiita kehittämään paikallista sopimista, mutta tämä neuvottelukierros vahvisti käsitystä siitä, että työnantajilla on tavoitteena kehittää sopimuksia enemminkin direktion suuntaan. Tässä suhteessa tulimme kuitenkin työnantajaa vastaan esimerkiksi arkipyhäjärjestelmän käyttöönottoon liittyvässä menettelyssä. Työnantajan kannalta myönteisiä muutoksia tapahtui myös kielilisämääräyksessä”, Selin kertoo ja jatkaa

”Työehtoihin ja työntekijöihin toistuvasti kohdistuvien hyökkäyksien on loputtava. Tämä sopimuskierros osoitti, että neuvottelukulttuuri vaatii uudistamista. Emme voi tulevaisuudessa olla liittokierroksella, jossa kuitenkin työnantajien toiminta pyrkii noudattamaan keskitetyn palkkaratkaisun toimintatapoja, joista ne ovat itse ensimmäisinä irtisanoutuneet.”

Kaupan alan sopimusratkaisu koskee kaupan työehtosopimuksen lisäksi kaupan ATK-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirjaa (jatkossa kaupan ICT-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirja), Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstön työehtosopimuspöytäkirjaa, varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimusta sekä vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta.

Yksityiskohtaiset tiedot sopimusratkaisusta päivittyvät PAMin wiki-sivustolle kohtaan Kaupan työehtosopimus

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat