Uutinen - 07.10.2019 klo 12.29
Palkka

Oma työaikakirjanpito kannatti - työntekijä sai maksamatta jätetyistä ylitöistä korvauksia yli 11 000 euroa

Kuva: Getty Images

Kuva: Getty Images

Työntekijä oli merkinnyt työvuoronsa omaan kalenteriinsa ja pystyi näiden kirjausten avulla osoittamaan tehtyjen ylityötuntien määrän ja työsuhteen alkamispäivän. Työnantaja ei ollut työsuhteen aikana pitänyt kirjaa tehdyistä tunneista.

Työnantaja ei maksanut tuntipalkalla kokin töitä tekevälle työntekijälle ollenkaan palkkaa ylitöistä. PAMin neuvotteleman matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan työehtosopimuksen mukaan kolmiviikkoisjaksossa 120 tuntia ylittävä työ on ylityötä, jossa ensimmäisestä 18 ylityötunnista palkka maksetaan 50 %:lla korotettuna ja sen jälkeen 100 %:lla korotettuna.

Työntekijä oli koko työsuhteen ajan pitänyt omaa työaikakirjanpitoaan eli merkinnyt tekemänsä työvuorot aina työvuoron päätteeksi omaan kalenteriinsa. Työntekijän omat merkinnät katsottiin luotettaviksi ja näin ollen työnantaja joutui jälkikäteen maksamaan työntekijälle palkkasaatavia 11 506 euroa korkoineen, työsuhteen päättymispäivästä lukien. Lisäksi työnantajan maksettavaksi tuli oikeudenkäyntikulut.

Työntekijän oma kirjanpito nousi erittäin tärkeäksi todisteeksi jutun käsittelyssä, sillä työnantaja ei käräjäoikeuden mukaan ollut pitänyt kirjaa työntekijän työtunneista työntekijän työsuhteen aikana. Työnantaja aloitti työvuorojen kirjaamisen vasta työsuhteen loputtua valvontakameroiden ja muiden työntekijöiden kuulemiseen perustuen. Työnantajan näkemyksen ja jälkikäteen tehtyjen kirjaamisten mukaan ylitöitä olisi tehty huomattavasti vähemmän kuin työntekijän omat kirjaukset osoittivat.

Huomion arvoista oli myös se, että työnantajan kirjausten mukaan työntekijän koko työsuhde olisi alkanut vasta kaksi viikkoa myöhemmin kuin työntekijän omista kirjauksista kävi ilmi. Työntekijän omaa kalenteriin perustuvaa työaikakirjanpitoa pidettiin käräjäoikeudessa luotettavana, sillä merkinnät oli tehty aina työvuoron päätteeksi samalla tavalla ja mahdollisimman pian vuoron päätyttyä. Myös työsuhteen alkamispäivä tehtyine työtunteineen oli merkitty kalenteriin, minkä vuoksi myös tätä pidettiin uskottavana todisteena siitä, milloin työsuhde oli todellisuudessa alkanut.

PAMin jäsentä oikeudessa edustanut PAMin lakimies Henry Vähtäri pitää tapausta tärkeänä muistutuksena oman työaikakirjanpidon merkittävyydestä. ”Tuomio on hyvä esimerkki siitä, miten omista kalenterimerkinnöistä on todella suurta hyötyä tilanteessa, jossa työnantaja laiminlyö työaikalain mukaisen työvuoroluettelon pitämisen. Oman kirjanpidon pitäminen on helppoa ja usein omat muistiinpanot osoittautuvat ratkaiseviksi, kun tietoja joudutaan erilaisissa tilanteissa vertaamaan työnantajan kirjanpidon kanssa”, Vähtäri kommentoi.

Käräjäoikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa vielä hovioikeuteen, joten tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat