Uutinen - 27.03.2018 klo 10.00
Eriarvoisuus

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen edellyttää rahallista panostusta

Perhevapaajärjestelmän uudistaminen sen tavoitteet huomioiden ei onnistu Kettusen mukaan kustannusneutraalisti, joten julkista panostusta tarvitaan.

Perhevapaajärjestelmän uudistaminen sen tavoitteet huomioiden ei onnistu Kettusen mukaan kustannusneutraalisti, joten julkista panostusta tarvitaan.

Professori Juho Saaren eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti julkaistiin 21.3. Työryhmä esittää useita toimenpiteitä useilla yhteiskunnan eri alueilla eriarvoisuuden torjumiseksi. PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Mari Kettunen arvioi raportissa olevan paljon hyviä ja kannatettavia asioita, mutta rahallisia lisäpanostuksia tarvitaan.

Raportin yhteensä 22 toimenpiteistä varsinkin turvaavat ja palauttavat toimenpiteet ovat keskeisellä sijalla työhön osallistumisen ja toimeentulon kannalta. Eriarvoisuuden vähentäminen lähtee siitä, että kansalaisilla tulee olla kyky ottaa vastuuta ja olla aloitteellisia.

Perusturva uudistusta vailla
Turvaavissa toimissa työryhmän ehdotukset kohdistuvat mm. perusturvan minimitason etuuksien yhdistämiseen, asumiseen sekä lapsi- ja nuorilähtöisen säädös- ja palvelujärjestelmän luomiseen. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on lisättävä ja asumiskustannuksia hillittävä työryhmän mukaan.

”Suurissa kaupungeissa on pulaa edullisista asunnoista ja monille asumiskustannukset ovat liian suuria palkkaan nähden, siksi tämä on toivottavaa”, Kettunen sanoo, ja jatkaa kertomalla, että asumistukien piirissä vuoden 2016 lopussa oli yhteensä 858 484 henkilöä Kelan mukaan.

Työryhmä ehdottaa myös maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuoden ikäluokasta lukien ja jo tällä vaalikaudella varhaiskasvatuksen eriarvoistavien säädösten poistamista.

”Nykyiselläänhän kunnat voivat rajata päivähoito-oikeuden 20 tuntiin viikossa, jos vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti. Tämä vaikeuttaa mm. osa-aikaisesti työskentelevien vanhempien työssäkäyntiä, esimerkiksi siten, että lyhyellä varoitusajalla tulevia työvuoroja ei voi ottaa vastaan, koska lastenhoitoa ei ole saatavilla. Työryhmän ehdotukset näiltä osin ovat hyvin tervetulleita”, sanoo Kettunen.

Palauttavat toimet kohdistuvat ensisijaisesti työikäiseen väestöön. Työryhmä ehdottaa mm. tulonsiirtojen ja palveluiden yhtenäistämistä kannustavammaksi, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista eriarvoisuutta vähentäen sekä osaamistason nostamista työttömyyden ehkäisemiseksi työelämän muutoksessa.
Kettunen puoltaa myös raportissa esiintyvän elinikäisen oppimisen merkitystä muutostilanteissa. ”Ennakoiva koulutus voi helpottaa vaihtamaan ammattia ennen oman osaamisen parasta ennen päivää ja näin sillä voi olla myös työttömyyttä ennaltaehkäisevä vaikutus”, hän toteaa.

Vaihtoehtoja sairaslomille ja osasairauspäivärahan laajentaminen
Lisäksi työryhmä näkee sairauspoissaolojen vaihtoehtona korvaavan ja sovelletun työn mallit varteenotettavana keinona vähentää eriarvoisuutta. Pitkittyessään sairaus saattaa johtaa työelämästä syrjäytymiseen. Työryhmä ehdottaakin, että on tärkeää selvittää vaihtoehtoja sairauslomille etsimällä erilaisia tapoja järjestää työtä ja työtehtäviä.

”Tämä on myös liiton mielestä tärkeää, mutta esimerkiksi Kelan osa-sairauspäivärahan osalta tilanne on tällä hetkellä puutteellinen. Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön työhön paluuta kokoaikaiseen työhön tai työelämässä pysymistä. Tällä hetkellä osa-sairauspäiväraha ei ole pääosin mahdollinen henkilölle, joka tekee yhtä osa-aikaista työtä. Osasairauspäivärahan kehittäminen tulevaisuudessa myös osa-aikatyötä tekeville olisi tärkeää ja tukisi osa-aikaisten työntekijöiden työssä jaksamista. Osa-aikaisten osatyökykyisten työntekijöiden työhön osallistumista on tuettava, koska osa-aikaista työtä tehdään - vaikkakin usein vastentahtoisesti”, Kettunen painottaa.

Perhevapaajärjestelmän kehittäminen vähentäisi syrjintää työmarkkinoilla
Perhevapaajärjestelmää halutaan kehittää ensisijaisesti huomioimalla lapsen etua. Työryhmä näkee perhevapaajärjestelmän kehittämisen keinona vähentää eriarvoisuutta mm. edistämällä vanhemmuuden vastuiden tasaisempaa jakautumista perheissä.

”Myös PAM pitää tärkeänä, että perhevapaauudistuksessa huomioitaisiin työelämän tasa-arvon ja naisten työelämäosallisuutta painottava suunta. Sellainen vanhempainvapaajärjestelmä, jossa molemmille vanhemmille on yhtäläinen velvollisuus jäädä kotiin hoitamaan lasta, tukee parhaiten tavoitetta hoitovastuun tasaisesta jakautumisesta vanhempien kesken. Kiintiöimällä isille suurempi osuus perhevapaista kannustaisi isiä perhevapaisiin enemmän ja samalla vaikuttaisi työpaikoilla asenteisiin.”

Perhevapaajärjestelmän uudistaminen sen tavoitteet huomioiden ei onnistu Kettusen mukaan kustannusneutraalisti, joten julkista panostusta tarvitaan.

”Saaren työryhmän työskenteli vain olemassa olevan budjetin puitteissa ja rajoitteena oli, että julkisia menoja ei saanut lisätä. Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen kuitenkin toteutuakseen edellyttäisi myös rahallista panostusta”, painottaa PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Työryhmän raportti 22 toimenpiteineen on luettavissa täältä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat