Redigerat: 20.01.2020 - 13:36

Nyckelord: Ungdomar, Arbetsliv

Vem är ung arbetstagare?

Lag om unga arbetstagare (998/1993) gäller arbetstagare under 18 år. Det finns en lag för att skydda unga arbetstagare och andra beslut.

Den som har fyllt 15 år och som har fullgjort sin läroplikt får anställas i arbete.

13–14-åring

Arbetet får inte inverka skadligt på skolgången. Lätt arbete får utföras av en 14-åring eller 13-åring som under samma kalenderår fyller 14 år. Under skollov får den unga personen arbeta högst halvtid och under skolarbetet tillfälligt eller utföra i övrigt kortvariga arbeten. Arbetet ska vara sådant lätt arbete som inte inverkar skadligt på personens hälsa, utveckling eller skolgång.

I Social- och hälsovårdsministeriets förordning (189/2012) finns det en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare.

13 år eller yngre

En person som är 13 år eller yngre får med tillstånd av regionförvaltningsverket arbeta tillfälligt eller som assistent på konst- och kulturevenemang och andra liknande evenemang. I lagen om unga arbetstagare finns det en förteckning över beviljande av undantagstillstånd.

Inga anställningsavtal

En person som fyllt femton år får som arbetstagare själv både säga upp och häva sitt anställningsavtal. När det gäller personer under 15 år kan vårdnadshavarna (i regel pappa och mamma) ingå anställningsavtalet eller så kan den unga personen göra det själv med deras tillåtelse.
Vårdnadshavare har rätt att häva den unga personens anställningsavtal om de anser det nödvändigt på grund av den unga personens uppfostran, utveckling eller hälsa.
Om en ung arbetstagare eller hens vårdnadshavare begär det ska arbetsgivaren komma med en skriftlig redogörelse över villkoren i anställningsavtalet innan avtalet ingås, såvida inte avtalet ingås skriftligen eller det enbart handlar om en dags hushållsarbete i arbetsgivarens hem. 

Det är även klokt att ha skriftliga avtal om sommarjobb, även om ett muntligt avtal är bindande för parterna.

Arbetsavtalsmodell

Om anställningsavtalet inte ingås skriftligen är arbetsgivaren när det gäller anställningsförhållanden som varar i över en månad skyldig att oombedd ge en skriftlig redogörelse över villkoren i anställningsförhållandet. I redogörelsen ska bland annat lön, arbetstid, arbetsuppgifter och anställningsförhållandets längd framgå.

Lön

Lönen som betalas till skolelever anges i regel i kollektivavtalet för branschen. Lönerna är i genomsnitt 70–90 % av den lägsta tabellönen.
Man bör alltid kontrollera att rätt lön med tillägg har betalats ut. Varje sommar kommer det upp fall då antingen grundlönen eller åtminstone övertids- eller söndagsersättningen eller kvällstillägget inte har betalats till ungdomarna. Ovan nämnda delar får inte ingå i grundlönen, utan ska betalas ut utöver den.

Arbetstid

De som har fyllt 15 år har samma arbetstid som myndiga personer, och det är även tillåtet med övertidsarbete. En arbetsdag får för personer under 15 år högst uppgå till 7 timmar, och övertidsarbete är inte tillåtet. Kvällsarbetet är begränsat och nattarbete är förbjudet.

Vilken typ av arbete får man utföra?

Arbetsuppgifterna ska anpassas till den unga arbetstagarens fysiska och mentala förmåga. Man ska vara särskilt noga med arbetsorienteringen och övervakningen av arbetet när det gäller unga.

I Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006) som trädde i kraft 1.8.2006 regleras förutsättningarna för de arbetsuppgifter som kan ges till unga arbetstagare under 18 år enligt 9 § 2 mom. i lagen om unga arbetstagare (998/1993).

Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare (188/2012). De får inte läggas på unga under 16 år. Ungdomar som har fyllt 16 år får utföra arbetsuppgifterna om tillräckliga åtgärder för att trygga arbetets säkerhet har vidtagits.

Hälsoundersökning

Om anställningsförhållandet ska vara i över tre månader ska den unga arbetstagaren genomgå en hälsoundersökning på arbetsgivarens bekostnad senast inom en månad efter att anställningen påbörjats.

Ingen hälsokontroll behöver genomföras om arbetet är lätt affärs- eller kontorsarbete eller annat lätt arbete som kan jämställas med det eller om den unga arbetstagaren kan uppvisa ett läkarintyg som är mindre än ett år gammalt av vilket det på ett tillräckligt uttömmande sätt framgår att hen är lämplig för arbetet i fråga.

Förteckning över unga

Alla unga arbetstagare vars anställningsförhållande varar i minst två månader ska vara med i en förteckning som arbetsgivaren ska upprätthålla där följande framgår:
• Den unga arbetstagarens fullständiga namn och födelsedatum
• Adress
• Vårdnadshavarens namn och adress
• När anställningsförhållandet inleds
• En redogörelse över arbetsuppgifterna.

Avslutande av anställningsförhållande

Sommarjobb är i regel tidsbegränsade. Avtalet löper ut utan uppsägning när avtalsperioden löper ut.
I löneutbetalningen vid anställningens upphörande ska i regel semesterersättning betalas ut, eftersom även sommarjobbare tjänar in rätt till semester, men den unga arbetstagaren inte kan ta ut semesterdagar under själva semesterperioden. Semesterersättning ska betalas ut separat ovanpå lönen, och får inte heller den ingå i grundlönen. Arbetstagaren har vid behov rätt att även få ett arbetsintyg.

Slutlikviden ska betalas ut på den sista arbetsdagen, om inget annat överenskommits. Om slutlikviden betalas ut senare än avtalat är arbetsgivaren är skyldig att betala full lön för väntetiden, dock högst i sex dagar.