Redigerat: 02.04.2020 - 15:56

Nyckelord: Arbetsliv

Uppsägning av anställningsförhållandet under prövotiden

Under prövotiden kan anställningsavtalet hävas av båda parter, varvid anställningsförhållandet upphör direkt.

Tröskeln för uppsägning eller att häva anställningsavtalet under prövotiden är lägre för ett ”normalt” anställningsförhållande. I viss mån kan man förenklat säga att arbetsgivaren (eller på motsvarande sätt arbetstagaren) kan häva anställningsavtalet under prövotiden när det finns anledning till det. En sådan anledning kan exempelvis vara arbetstagarens arbetsprestationer, stämningen på arbetsplatsen etc.

Anledningen till att prövotiden bryts måste dock vara skälig. Anställningsavtalet får inte heller under prövotiden hävas på diskriminerande grunder eller andra osakliga grunder med tanke på syftet med prövotiden. Diskriminerande och därmed förbjudna anledningar till att bryta prövotiden är bland annat ålder, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning, fackföreningsverksamhet, politisk verksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet.