Redigerat: 23.08.2018 - 15:57

Rättegång, terminologi

Personer och andra termer – tingsrätten

Kärande = part som anhängiggör en rättegång och framför yrkanden
Svarande = part mot vilken yrkanden framförs
Huvudman = juristterm för en person som bistås eller för vars räkning det handlas
Biträde/ombud = jurist som bistår sin huvudman vid en rättegång och handlar för sin huvudmans räkning i rättegångsfrågor
Part = person som fallet handlar om
Tingsdomare = deltar i förberedelsesammanträdet och avgör ärendet
Tingssekreterare = deltar i förberedelsesammanträdet och för protokoll, yttrar sig inte

Stämningsansökan = handling i vilken käranden framför yrkanden mot svaranden och med vilken ett fall anhängiggörs vid en tingsrätt
Stämning = tingsrättens uppmaning till svaranden att svara på stämningsansökan inom utsatt tid
Svar = skrift med vilken svaranden i regel motsätter sig framförda yrkanden
Skriftligt yttrande = skrift, ofta för att lämna ytterligare utredningar som tingsrätten begärt
Bevisning = det läggs fram en handling eller hörs en person som påverkar avgörandet av tvisten
Missnöjesanmälan = förlorade partens anmälan till tingsrätten om att parten inte godkänner avgörandet