Redigerat: 10.01.2020 - 13:20

Nyckelord: Arbetsliv, Politik, Ungdomar

PAMs attraktionsbarometer

Attraktionsbarometern undersöker för Servicefacket PAMs del viktiga branschers image och attraktion.

Av PAMs branscher deltar handeln-, hotell- och restaurangbranschen samt fastighetsservicebranschen i barometern.

Undersökningen är indelad i fem centrala ämnesområden:

• hur väl kända branscherna är
• vad som kännetecknar branscherna
• attraktionen inom branscherna / önskvärda arbetgivare
• uppfattningar som hänför sig till sevicebranscherna
• opinioner relaterade till arbetslivet och att stanna i arbetet.

Undersökningen utförs årligen av Gallup Forum. För det internetbaserade dataflödet svarar TNS Gallup Oy:s opinionspanel.
Det finns två målgrupper i undersökningen: arbetsföra (18-65-åringar) eller "vuxna" samt 15-17-åringar, med andra ord "ungdomar".

Den senaste attraktionsbarometern (från år 2018) finns här.
Attraktionsbarometrar från tidigare år finns i materialdatabanken under punkten Statistik och rapporter.