Redigerat: 03.08.2020 - 10:45

Nyckelord: Arbetsliv

Om du blir sjuk innan eller under semestern

Om en arbetstagare blir arbetsoförmögen under semestern eller när en del av den har påbörjats på grund av förlossning, sjukdom eller olycksfall, ska semestern på arbetstagarens begäran flyttas fram till en senare tidpunkt. Arbetstagaren har på begäran rätt till semester eller till att flytta fram en del av den även om man vet att arbetstagaren måste få sjukvård eller motsvarande vård och kommer att vara arbetsoförmögen under den tiden. Ett exempel på en sådan situation är operation, som man bokar tid till på förhand.

Arbetstagaren måste komma ihåg att be om att få semestern flyttad och vid behov lämna in ett intyg om arbetsoförmåga. Arbetstagaren ska få en bekräftelse från arbetstagaren på att arbetsoförmågan har godkänts och att semestern flyttas. Dessutom ska arbetstagaren på arbetsgivarens begäran komma in med en tillförlitlig redogörelse av arbetsoförmågan. Vilken redogörelse som krävs beror på kollektivavtalet för branschen, men i praktiken innebär det ofta ett läkarintyg. Exempelvis inom handeln ska arbetstagaren lämna in ett läkarintyg om hen blir sjuk under semestern, såvida inte arbetsgivaren godtar en annan redogörelse eller ett annat intyg.

Det är viktigt att arbetstagaren omedelbart meddelar arbetsgivaren om sin arbetsoförmåga och lämnar in ett läkarintyg om arbetsgivaren kräver det. Förfrågan och anmälan ska göras utan oskäligt dröjsmål. Semestern flyttas inte om man inte har begärt det av från arbetsgivaren.

Flyttad sommarsemester ska infalla under semesterperioden (maj–september) och vintersemester före maj nästa år, om möjligt. Arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för den framflyttade semestern, och enligt huvudregeln ska arbetsgivaren underrättas senast två veckor innan semestern börjar.

Utomlands

Om du blir sjuk utomlands ska du be om en ICD-kod till läkarintyget och perioden för arbetsoförmågan, det vill säga i praktiken om minst samma uppgifter som kräv för ett intyg som skrivs i Finland. Det är även bra att be om att få intyget på engelska. Om arbetsgivaren kräver att du ska besöka en läkare som arbetsgivaren anvisar efter semesterresan bör du även gå med på det.

Ändring i semesterlagen 1.4.2016

Ändringen i semesterlagen trädde i kraft den 1.4.2016. I den återinfördes arbetstagarens självrisktid vid insjuknande under semestern och vid begäran om flytt av semestern på grund av detta.
Det råder delade meningar mellan FFC och EK om tolkningen av paragrafen och över huvud taget om huruvida EU-rätten tillåter en sådan bestämmelse. Även Företagarna i Finland har kommit med en egen tolkning i frågan.

Det är viktigt att även fortsättningsvis anmäla flytt av semestern om man blir sjuk under semestern och vid behov lämna in en redogörelse.