Redigerat: 24.06.2020 - 15:37

Nyckelord: Kollektivavtal, Arbetsvillkor

Kollektivavtalet inom bevakningsbranschen

I kollektivavtalet för bevakningsbranschen bestäms anställningens minimivillkor, såsom löner, arbetstidstillägg, arbetstider och semester. Avtalet ingicks av Servicefacket PAM rf och Servicebranschernas arbetsgivare PALTA rf.

Det allmänt bindande kollektivavtalet inom bevakningsbranschen omfattar cirka 8 000 anställda. 

Tillämpningsområde:
Kollektivavtalet för bevakningsbranschen tillämpas på anställningsförhållanden för arbetstagare vid företag som bedriver bevakningsverksamhet. I kollektivavtalet för bevakningsbranschen bestäms anställningens minimivillkor, såsom löner, arbetstider, sjukfrånvarotiden, semester, semesterlön, semesterersättning samt semesterpenning. Dessa villkor är minimivillkor som alla arbetsgivare inom branschen ska följa och tillämpa på sina anställda som omfattas av avtalet.  

OBS! Vänligen notera att de tidsbestämda ändringarna i kollektivavtalen som PAM och arbetsgivarförbunden kommit överens om med anledning av Covid-19-coronaviruspandemin trädde i kraft 10.4.2020. 

Dessa ändringar gäller den förkortade tiden för meddelande om permittering och tiden för samarbetsförhandlingar samt en förlängning av återanställningsskyldigheten. 

Alla tidsbestämda ändringar i kollektivavtalet för bevakningsbranschen hittar du här: Ändringar i kollektivavtal på grund av coronavirusepidemin

Innehållsförteckning

(klicka på rubriken)

Avtalstexter

Vad är nytt i jämförelse med det tidigare kollektivavtalet?
-    Löner 
-    Kiky-timmarna slopas
-    Lön under sjukfrånvaro
-    Ändringar i den nya arbetstidslagen 
-    Förtydliganden i lönesystemets arbetsgruppering 
-    Avtalsperioden löper ut i slutet av mars

Övriga viktiga ändringar och saker man överenskommit 
-    Utbildning
-    Arbetsscheman och -skiften 
-    Återanställningstid
-    Förlängt mandat för arbetsgruppen som förhandlar om beräkning av semesterlön 

 

Avtalstexter 

(Det nya kollektivavtalet publiceras här när det blir klart)

Gamla avtal:
Kollektivavtal för bevakningsbranschen 1.2.2018-31.3.2020
Lönetabeller 2018-2020


Vad är nytt i jämförelse med det tidigare kollektivavtalet?

Löner
Lönetabeller 1.3.2021 (länken till lönetabellen läggs ut när tabellen blivit klar)

•    Tabellöner och personliga löner höjs 1.3.2021 med 3,1 %. 

•    Arbetstidstilläggen höjs inte under avtalsperioden.


Kiky-timmarna slopas  

PAM hade som mål att slopa de s.k. kiky-timmarna som infördes i och med konkurrenskraftsavtalet 2016. Detta lyckades man med. 
•    Kiky-timmarna, som i kollektivavtalet inom bevakningsbranschen har tillämpats genom systemet för årlig ledighet, ska slopas senast vid utgången av 2020. Efter det utökas mängden årlig ledighet från 1.1.2021 till 13,25 timmar. 
•    Oavlönade utbildningar på 24 timmar för deltidsanställda slopas. 
•    Ifall kiky-timmarna har lagts in i ett bekräftat arbetsschema då avtalet träder i kraft, anses de inte utgöra tilläggs- eller övertidsarbete som berättigar till förhöjd ersättning utan de räknas och utbetalas som vanlig timlön.


Lön under sjukfrånvaro

Kollektivavtalet förbättrar arbetstagarens ställning vad gäller lön under sjukfrånvaro. Det har lagts in ett nytt stycke om lön under sjukfrånvaro som ger rättvisa också i situationer där anställningen varat i mindre än en månad och den anställda på grund av ett olycksfall i arbetet är förhindrad att utföra sitt arbete.  

Om anställningen varat i mindre än en månad och den anställda på grund av ett olycksfall i arbetet är förhindrad att utföra sitt arbete har denne rätt till lön för sjukdomstid genast från början av anställningen.

•    Ett nytt stycke i kollektivavtalet innebär att om anställningen varat i mindre än en månad och den anställda på grund av ett olycksfall i arbetet är förhindrad att utföra sitt arbete så är denne berättigad till lön under sjukfrånvaro. I detta fall betalas lön för sjuktid för högst 28 kalenderdagar.
 

Ändringar i den nya arbetstidslagen

I kollektivavtalet beaktades förändringarna som den nya arbetstidslagen medfört genom att specificera bestämmelserna för den maximala arbetstiden, veckovisa fritiden och nattarbete.  

Arbetstid
•    I de allmänna bestämmelserna i kollektivavtalet tillades att granskningsperioden för den maximala arbetstiden är 12 månader.
Veckovis arbetstid
•    Paragrafen om den veckovisa fritiden preciserades så att den bättre motsvarar bestämmelserna i den nya arbetstidslagen. 
Nattarbete
•    Enligt arbetstidslagen (2019/872) kan nattarbete utföras i enlighet med bestämmelserna i lagen. 
 

Förtydliganden i lönesystemets arbetsgruppering 

•    Utöver Helsingfors lades även det bevakningsarbete som utförs vid Tammerfors fjärrtrafikstationer eller i kollektivtrafiken in under lönesystemets punkt IV ”Bevakning vid särskilda objekt”.


Avtalsperioden löper ut i slutet av mars

Avtalsperioden förkortades med en månad. I fortsättningen löper avtalsperioden ut vid utgången av mars månad. 
•    Den nya avtalsperioden löper ut 31.3.2022. Efter detta är avtalet i kraft alltid ett år i taget om det inte senast två månader före utgången av avtalsperioden sägs upp av de undertecknade förbunden.
 

Övriga viktiga ändringar och saker man överenskommit 


Utbildning
Förutom periodisk arbetstid kan arbetsgivaren anvisa arbetstagaren utbildning eller andra jämförbara aktiviteter högst 12 timmar under ett kalenderår. För yrkesinriktad utbildning eller annan utbildning som ordnas under arbetstid betalas en enkel lön (tidslön). Förändringen träder i kraft 1.1.2021.
 
Arbetsscheman och -skiften 
I framtiden kan ett skiftschema ges en vecka före periodens början istället för två veckor som tidigare om man kommit överens om det lokalt. 

Återanställningstiden förkortas till 6 månader 
En arbetsgivare måste erbjuda arbete till en anställd som blivit uppsagd på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker eller i samband med saneringsförfarande och till en f.d. anställd som fortfarande är arbetssökande vid en TE-byrå om arbetsgivaren behöver anställda inom 6 månader (tidigare inom 9 månader) från att anställningen upphört för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. I kollektivavtalet föreskrivs närmare om återanställningstiden än i lagen där återanställningstiden är 4 månader. Förändringen träder i kraft 1.1.2021.

Förlängt mandat för arbetsgruppen som förhandlar om beräkning av semesterlön 
I kollektivavtalet antecknades att förhandlingsparterna fortsätter med det arbetsgruppsarbete som man kom överens om under förra avtalsrörelsen som inte slutförts inom utsatt tid. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete så att arbetet slutförs senast den 30 september 2020.