Redigerat: 16.01.2020 - 15:47

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Arbetsgivarpart: Apotekens arbetsgivarförbund
Avtalsperiod: 1.2.2018-31.2.2020

Tillämpningsområde:
Kollektivavtalet för den tekniska personalen vid apoteken förhandlas mellan PAM och Apotekens arbetsgivarförbund. Apoteksbranschens kollektivavtal tillämpas för arbetsföra farmanomer, kontorspersonal, bud, läkemedelsarbetstagare, läkemedelstekniker, teknisk apotekspersonal, städare samt för läkemedelsarbetstagare och -tekniker i läroavtal, praktikanter och övrig apotekspersonal. Avtalet förbinder avtalsparternas medlemmar. 

I kollektivavtalet har parterna avtalat arbetsvillkor som är minimivillkor, och som arbetsgivaren minst ska tillämpa på alla sina anställda. Till dess hör exempelvis lönerna, arbetstiden, för sjuktiden gällande bestämmelser, semesterbestämmelser och semesterlön och -ersättning samt -penning. De avtalade lönerna som förbunden avtalat om är minimilöner, som inte får underskridas.

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.2.2018- 31.3.2020

Löner

 

Det nya kollektivavtalet uppdateras inom kort. 

De nya lönetabellerna från 1.5.2018 hittar du här

Sammanfattat det nya kollektivavtalet

Lönen för alla apoteksanställda höjs generellt med 1,8 % den 1 maj 2018 – dock så att lönen ska vara minst lika stor som den nya reviderade tabellön som träder i kraft samtidigt. Tabellönerna höjs samtidigt i varierande grad.

Lönen för alla apoteksanställda höjs generellt med 1,7 % den 1 maj 2019. Samtidigt höjs tabellönerna generellt med 1,7 %. Den 1 maj 2019 höjs också arbetstidstilläggen generellt med 1,7 %.
Ersättningen till förtroendemän höjs med 2 euro den 1 maj 2018. Förtroendemannaförhöjningen är 25 euro från den 1 maj 2018.

Fäder får avlönad faderskapsledighet i sex dagar.

För så kallat ersättande arbete har det tagits fram tillvägagångssätt. Om anställda så vill kan de och arbetsgivaren avtala om ersättande arbete. Anställdas inkomster får inte sjunka på grund av ersättande arbetet.
Anställda kan avtala om att ersätta arbetstidstilläggen med en särskild fast ersättning som utgör en del av månadslönen.
Förfarandet med egen anmälan i samband med sjukdom specificerades.
För inlärning i arbetet togs fram tillvägagångssätt.

Detaljerat

Avlönad faderskapsledighet
Anställda berättigade till faderskapsledighet betalas lön för första sex dagarna av ledigheten (arbetsgivaren söker då faderskapspenning) eller skillnaden mellan lönen och faderskapspenningen.

Ersättande arbete
Om anställda så vill kan de och arbetsgivaren avtala om ersättande arbete som beaktar arbetsförmågan. Då ska en företagshälsovårdsläkare ha bedömt att arbetstagaren inte är totalt arbetsoförmögen och att ersättande arbetet inte hindrar eller fördröjer tillfrisknandet. Ersättande arbete får inte utföras om anställda har feber, en magsjukdom eller är förkylda. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan avbryta ersättande arbetet.

Om möjligt ska ersättande arbete arrangeras så att anställdas ordinarie arbetsuppgifter anpassas efter arbetsförmågan. Anställdas inkomster får inte sjunka på grund av ersättande arbetet.

Det avtalas om närmare regler för användning av ersättande arbete med personalen. Förtroendemannen ska alltid informeras om ersättande arbete.

Arbetstidstillägg
Anställda kan nu avtala om att ersätta arbetstidstilläggen (kvälls-, lördags-, natt- och aftontillägg) med en särskild fast månatlig ersättning som utgör en del av månadslönen. Ersättningen ska baseras på en bedömning av de tillägg som betalas på basis av utförda timmar. Vid behov justeras ersättningen årligen.

Egen anmälan
Apotek har lokalt kunnat avtala om ett förfarande med egen anmälan enligt vilket anställda har kunnat vara sjukfrånvarande i högst tre dagar utan läkarintyg eller motsvarande. Enligt kollektivavtalet kan förfarandet nu också omfatta situationer då hälsovårdstjänster inte är tillgängliga inom rimligt avstånd till exempel på veckoslut eller helgdagar.

Inlärning i arbetet
För en student som ska delta i utbildning på en arbetsplats utnämns en ansvarig arbetsplatshandledare som är kompetent med tanke på sin yrkeskunskap, utbildning och arbetserfarenhet. Arbetsgivaren ska bereda anställda möjlighet att under arbetstid sätta sig in i handledaruppgiften om den är ny för dem.
Det lönar sig att diskutera med förtroendemannen och/eller personalen om allmänna principerna för utbildnings- och läroavtal och antalet studenter.

Arbetsgrupp
Apotekens arbetsgivarförbund och Servicefacket tillsätter en gemensam arbetsgrupp för att utveckla avlöningssystemet.