Redigerat: 02.05.2019 - 12:43

Jämkning av inkomstrelaterad dagpenning ändrades 1 april 2019

Grunderna för jämkad dagpenning ändrades 1 april 2019. Största ändringen rör personer med deltidsarbete, heltidsarbete på högst två veckor eller inkomster av företagsverksamhet eller eget arbete eller som permitterats och har kortare daglig arbetstid. Har du permitterats och har kortare arbetsvecka betalas jämkad dagpenning som tidigare. Sättet att förkorta arbetstiden framgår av meddelandet om permittering.

Tidigare påverkade arbetsinkomster betalningen av inkomstrelaterad dagpenning under den ansökningsperiod (4 veckor eller en månad) då arbetet i praktiken utfördes. Lönen för arbete utfört till exempel i mars påverkade ansökan för mars oberoende av när lönen betalades ut. Utbetalades den mycket senare kunde du vara tvungen att vänta på dagpenning då löneuppgifter inte var omedelbart tillgängliga.

Efter ändringen kan du få jämkad dagpenning om du har inkomster av deltidsarbete, heltidsarbete på högst två veckor, företagsverksamhet eller eget arbete. Jämkningsgrunden är uttryckligen när du får inkomster – inte när du förtjänar dem. Avlöningsdagen bestämmer huruvida dagpenningen jämkas.

Lagändringen resulterar också i helt nya situationer som du ska känna till om du söker jämkad dagpenning för tiden efter 1 april 2019. Till den del ansökan rör tiden före april handläggs den enligt gamla bestämmelser.

Full dagpenning fast du arbetar

Har du till exempel deltidsarbete vars lön utbetalas först nästa månad kan det uppstå en situation där du får full dagpenning fast du arbetar. Detta beror på att lönen beaktas först den månad då den betalas ut.

Exempel 1: Deltidsarbetet börjar 1 maj 2019 och majlönen utbetalas först i juni. Ingen avlöningsdag i maj – därmed betalas full dagpenning för maj fast du arbetar på deltid då.

Exempel 2: Deltidsarbetet fortsätter i juni då majlönen betalas ut. Ansökan för juni jämkas med majlönen eftersom den utbetalats i juni. Junilönen betalas ut i juli och beaktas i sinom tid då ansökan för juli jämkas.

Granskning av arbetstid

Jämkad dagpenning kan betalas när arbetstiden är högst 80 % av maximala arbetstiden för en heltidsanställd inom branschen. Efter lagändringen jämförs arbetstiden ändå något annorlunda. Granskningen av arbetstiden kan baseras på arbetstiden under föregående månad.

Antalet arbetsdagar under månaden påverkar inte längre jämförelsen utan den baserar sig på antagandet att en månad har 21,5 arbetsdagar. Därför är det möjligt att ansökan från en person som nästan arbetar 80 % avslås om jämförelsen baserar sig på arbetstiden under föregående månad (se exempel 5).

Exempel 3: Lönen för deltidsarbete utbetalas alltid nästa månad. Då jämkningen beaktar lönen under föregående månad (jfr exempel 1 och 2) baserar sig granskningen av arbetstiden också på arbetstimmarna under föregående månad. Du har arbetat i 110 timmar i maj. I juni är din maximala arbetstid 7,5 * 21,5 = 161,25 timmar (fast det finns 20 arbetsdagar i juni är koefficienten ändå 21,5). 80 % av detta är 129 timmar. På basis av arbetstiden kan du därmed betalas jämkad
dagpenning för juni (110 < 129).

Exempel 4: Har månaden dagar för vilka du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning beaktas inte dessa dagar då maximala arbetstiden beräknas. Ta till exempel att du får sjukpenning i juni och har rätt till inkomstrelaterad dagpenning endast för 12 dagar. Då omfattar granskningen av arbetstiden dessa 12 arbetsdagar. I detta fall är maximala arbetstiden i juni därmed 12 * 7,5 = 90 timmar. Har du arbetat i 110 timmar i maj enligt exempel 3 avslås din dagpenningsansökan
för juni på basis av arbetstiden. I detta fall får du därmed inte inkomstrelaterad dagpenning fast du varit helt arbetslös i 12 dagar.

Exempel 5: Din dagliga arbetstid är 6 timmar. Lönen utbetalas alltid nästa månad. Granskningen av arbetstiden baseras då på arbetstiden under föregående månad och då maximala arbetstiden beräknas är koefficienten 21,5. Maximala
arbetstiden är därmed 21,5 * 7,5 = 161,25 timmar. 80 % av detta är 129 timmar. Arbetstimmarna under föregående månad jämförs med detta. Har du haft 22 arbetsdagar (6 h/d) under föregående månad blir arbetstiden 132 timmar och
din dagpenningansökan avslås på basis av arbetstiden (132 > 129). Har du haft 21 arbetsdagar under föregående månad blir arbetstiden 126 timmar och på basis av arbetstiden har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning (126 > 129). Med samma dagliga arbetstid kan utfallet därmed variera.

Inget arbete - inte heller dagpenning

Det kan uppstå situationer där du inte längre arbetar men inte nödvändigtvis heller får inkomstrelaterad dagpenning för samma månad.

Exempel 6: Deltidsarbetet tar slut 31 maj 2019. Lönen har alltid utbetalats nästa månad – i detta fall infaller avlöningsdagen därmed i juni. Du är helt arbetslös i juni. Full dagpenning betalas ändå inte för juni eftersom majlönen utbetalas då. Har du haft många arbetstimmar i maj eller får mycket lön för maj kan juniansökan avslås totalt på basis av endera grunden.

Permittering

Lagändringen rör personer vars dagliga arbetstid förkortats på grund av permittering. Jämkad dagpenning betalas dock som tidigare om veckoarbetstiden förkortats på grund av permittering. Sättet att förkorta arbetstiden framgår av meddelandet om permittering. I samband med permittering granskas arbetstiden per kalendervecka.

Infaller avlöningsdagen när du inte har rätt till dagpenning beaktar jämkningen inte inkomsterna

Jämkningen beaktar inte löner som betalats ut när du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Ta till exempel att du får sjukpenning eller att en TE-byrå bestämt karens för dig och avlöningsdagen infaller under denna tid. Då beaktas utbetalade lönen aldrig när inkomstrelaterade dagpenningen jämkas.

Jämkningen beaktar dock utbetalad lön i följande exceptionella situationer:

– din jobbsökning är inte i kraft hos en TE-byrå,
– din avlöningsdag infaller under samma tid som självrisktiden eller
– du är skyldig att vara i arbete. I dessa fall beaktar jämkningen utbetalad lön.

Exempel 7: Du arbetar på deltid och söker jämkad dagpenning för maj. Du är sjukledig och får sjukpenning 25–31 maj 2019 och har därmed inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för denna tid. Avlöningsdagen infaller 31 maj 2019. Eftersom avlöningsdagen infaller under en period då du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning beaktar jämkningen inte lönen. Du får därmed full dagpenning för maj (för de dagar du har rätt till dagpenning).

Utbetalas lön för deltidsarbete alltid nästa månad beaktar jämkningen aldrig denna lön om du börjar arbeta på heltid.

Exempel 8: Deltidsarbetet tar slut 31 maj 2019. Lönen för deltidsarbetet betalas ut i juni. Du börjar arbeta på heltid 1 juni 2019 och söker inte dagpenning för juni. Jämkningen beaktar därmed aldrig den lön som betalas ut för deltidsarbetet i maj.

Samma arbete kan två gånger uppfylla aktivitetskravet

Efter lagändringen kan samma arbete två gånger uppfylla aktivitetskravet.

Exempel 9: Har du haft många arbetstimmar i maj uppfyller dessa aktivitetskravet. Lönen för arbetet i maj utbetalas i juni. Om ansökan (för juni) avslås på basis av lönen eller arbetstiden (i maj) nollas granskningsperioden för aktivitet.

Arbetsvillkoret följs som tidigare, dvs. enligt de tider då arbetet i praktiken utförts

Arbetsvillkoret följs som tidigare. Detta kan resultera i en situation där det måste väntas på sista lönespecifikationen när arbetsvillkoret uppfylls om lönen utbetalas i efterhand. I detta fall måste det väntas på löneuppgifter eftersom de behövs för att omdefiniera dagpenningen.