Redigerat: 19.03.2020 - 15:19

Nyckelord: Kollektivavtal

Arbetsskiftsförteckningar inom turism, restaurang- och fritidstjänster

I arbetsskiftsförteckningarna bör anges bland annat arbetstagarens namn, arbetsdagens start- och sluttid samt lediga dagar per varje treveckorsperiod. Förteckningen bör läggas fram minst en vecka i förväg före treveckorsperioden inleds. Perioden inleds alltid på måndag. En framlagd arbetsskiftsförteckning får inte ändras utan arbetstagarens eller arbetsgivarens godkännande. Arbetsskiftsförteckningen bör alltid sammanställas med någon annan penna än en blyertspenna.

Treveckorsperioden omfattar högst 15 arbetsdagar. För varje fem arbetsdagars vecka intjänar man två lediga dagar. En V-dag bör ges för varje fullständig arbetsvecka och dess längd är minst 30 timmar. Därtill intjänas X-dagar (minst 24 timmar), som kan flyttas från en vecka till den andra inom treveckorsperioden.

Inom branschen finns ytterligare för heltidsanställda olika arbetstidsbestämmelser, vilka arbetsgivaren följer vid uppgörandet av arbetsskiftsförteckningarna.
(Dessa bestämmelser framgår tydligare i kollektivavtalet för turism, restaurang- och fritidstjänster)

Om justeringar i förteckningen (t.ex. till följd av en arbetskompis insjuknar) förorsakar övertid, är arbetstagaren inte tvungen att acceptera detta. Om arbetsgivaren behöver extra arbetare för sådana uppgifter som lämpar sig för arbete som utförs av deltidsanställda, bör arbete bjudas ut även efter att arbetsskiftsförteckningen har lagts fram.

Ofördelaktigt korta arbetsskift bör undvikas. Arbetskift som är kortare än fyra timmar ska inte användas, om inte  arbetstagarnas behov eller övriga motiverade orsaker förutsätter detta.