Redigerat: 26.05.2020 - 15:44

Nyckelord: Utbildning, Förtroendevald, Arbetarskyddsfullmäktig

Arbetsgivarstöd i utbildning av förtroendemän

Arbetsgivarstöden som förhandlats fram för år 2020 har nu offentliggjorts!

De arbetsgivarunderstödda kurserna som förhandlats fram för 2020 kan laddas ner och skrivas ut här (på finska)
(man förhandlar om arbetsgivarstödet branschvis, och branscherna hittar du i det aktuella dokumentet).

För 2019 kan laddas ner och skrivas ut här (på finska)

Med arbetsgivarunderstödd utbildning avses förtroendemannautbildning som arbetsgivaren som huvudregel betalar lön för.

En del av utbildningarna för förtroendemän hålls med arbetsgivarstöd, då din arbetsgivare betalar ut ersättning för inkomstbortfall motsvarande din lön.

För att reda på mer om begränsningarna rörande arbetsgivarstöd, se i utbildningsbilagan eller utbildningsavtalet i ditt kollektivavtal. Begränsningarna kan handla om exempelvis antalet kurser eller kursdagar per år.

Om din arbetsgivare inte betalar ersättning för inkomstbortfall (lön) för den kurs du vill gå får du stöd av PAM för att delta på kursen. Om du kan få utbildningsstöd beror på kursen och vilka förtroendeuppdrag du har.

Ett intyg om inkomstbortfall fylls i av arbetsgivaren. Arbetsgivaren anger kursdeltagarens nettodaglön på intyget om inkomstbortfall. En mall för intyget om nettoinkomstbortfall kan laddas ner här.

OBS! När du anmäler dig till kurser bör du veta namnet på och e-postadressen till chefen som beviljar studieledighet för förtroendemannautbildning. När du anmäler dig till kurser som arbetsgivaren måste bevilja lön eller bara studieledighet för måste du ange din chefs e-postadress. När du anmäler dig får din chef information om kursen och en uppmaning om att bekräfta studieledigheten. Följ med att din förman godkänner kursen före anmälningstiden går ut.

Anvisningar till den som godkänner studieledigheten/arbetsgivarens representant

Studieledigheten godkänns av arbetsgivarens representant. Det är oftast chefen eller personalchefen.

I korthet går anmälningsprocessen till på följande sätt:

1. Förtroendemannen diskuterar med arbetsgivaren vilken kurs hen vill delta i.
2. Förtroendemannen anmäler sig till valfri utbildning via kurskalendern på PAMs webbplats och anger samtidigt namn på och e-postadress till chefen/den arbetsgivarrepresentant som godkänner anmälan. Anmälaren ansvarar själv för att uppgifterna är korrekta.
3. Arbetsgivarens representant får ett meddelande via e-post där det anges i ämnesraden vilken utbildning anmälan gäller.
4. Arbetsgivaren bekräftar via länken i meddelandet antingen alternativet

– beviljar studieledighet och betalar ersättning för inkomstbortfall ELLER
– beviljar studieledighet men betalar inte ersättning för inkomstbortfall. I meddelandet finns det även en länk till en tabell med alla kurser som berättigar till arbetsgivarstöd för olika branscher.
– Om arbetsgivaren inte godkänner något av alternativen, det vill säga nekar arbetstagaren att gå kursen, bekräftar arbetsgivaren inte via länken, utan ärendet går vidare till granskning och en begäran om ytterligare information inom PAM.

Har du frågor om arbetsgivarstöd eller godkännande?

Skicka i så fall ett e-postmeddelande till kurssisihteeri(at)pam.fi.