Redigerat: 04.12.2019 - 15:06

Nyckelord: Arbetarskyddsfullmäktig

Arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter och rättigheter

Arbetarskyddsfullmäktigen representerar arbetstagarna på arbetsplatsen i frågor som gäller arbetssäkerhet, arbetshälsa och arbetsmiljö.

Varje arbetstagare på en arbetsplats har rätt att delta i valet av arbetarskyddsfullmäktig och att själv bli vad. 

På arbetsplatser där de anställda hör till PAM vore det alltså bra om arbetarskyddsfullmäktigen är en PAM-medlem som har rätt att delta i PAM:s egen arbetarskyddsutbildning och som den vägen får ingående branschspecifik utbildning för uppdraget.

En arbetarskyddsfullmäktig som inte hör till förbundet utbildas huvudsakligen av Arbetarskyddscentralen.

En chef i betydande ställning är inte lämplig som företrädare för arbetstagarna i arbetarskyddsfrågor eftersom det kan uppstå intressekonflikter. Titlarna butiksföreståndare eller butiksansvarig är däremot inget hinder, om personen i sin ställning som överordnad inte har resultatansvar eller rätt att självständigt anställa och avskeda personal.

Arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter baserar sig på arbetarskyddslagen. Personen ska samarbeta med arbetsgivaren och företagshälsovården. I uppgifterna ingår det att på arbetsplatsen delta bland annat i följande:

  • planera, genomföra och bevaka hur risker identifieras
  • bedöma, undanröja och minska risker
  • ge arbetstagare introduktion i säkra arbetsmetoder
  • bevaka att säkerhetsanvisningar följs
  • vara med när störningar i företags- eller serviceverksamheten löses och analyseras
  • ta fram anvisningar för förfaranden för en fungerande arbetsplats och följa upp att de tillämpas
  • vidta åtgärder för att säkerställa arbetstagarnas arbetsförmåga och förlänga arbetslivet
  • beakta (förutse) skyldigheter som ny lagstiftning för med sig och tillämpa dem i samarbetet med arbetsgivaren.