Redigerat: 08.05.2019 - 15:33

Nyckelord: Arbetsliv

Anställningsförhållande

När anställningsförhållandet uppstår
Ett anställningsförhållande uppstår när en arbetstagare kommer överens om att arbeta för en arbetsgivare under dennes ledning och övervakning. Det främsta kännetecknet är att arbetet utförs för en arbetsgivares räkning baserat på ett anställningsavtal, under dennes ledning och övervakning mot lön eller annan ersättning.

Rättigheter och skyldigheter
Arbetstagaren har rätt till lön enligt anställningsavtalet, att organisera sig, en arbetsmiljö som är trygg och att få det skydd som lagar och avtal ger. Det är den anställdas skyldighet att utföra arbetet noggrant enligt arbetsledningens anvisningar, avhålla sig från att bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren, hålla affärs- och yrkeshemligheter och värna om arbetsgivarens bästa.

Arbetsgivaren har rätt att leda arbetet, anställa arbetstagare samt häva och säga upp anställningsavtalet. Arbetsgivare ska följa lagar och överenskommelser, behandla de anställda jämlikt, värna om arbetarskyddet, ge arbetstagaren en skriftlig redogörelse över villkoren för anställningsförhållandet, främja ett bra arbetsklimat, arbetstagarens prestationer i arbetet och arbetstagarens yrkesutveckling.