Redigerat: 21.09.2020 - 11:05

Nyckelord: Arbetsliv, Arbetsvillkor

Anställningsförhållande

Ett anställningsförhållande uppstår när en arbetstagare förbinder sig att utföra arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning och övervakning. 

Det främsta kännetecknet är att arbetet utförs för en arbetsgivares räkning baserat på ett anställningsavtal, under dennes ledning och övervakning mot lön eller annan ersättning.  

Rättigheter och skyldigheter

Arbetstagaren har rätt till lön enligt anställningsavtalet, att organisera sig, en arbetsmiljö som är trygg och att få det skydd som lagar och avtal ger. Det är den anställdas skyldighet att utföra arbetet noggrant enligt arbetsledningens anvisningar, avhålla sig från att bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren, hålla affärs- och yrkeshemligheter och värna om arbetsgivarens bästa.

Arbetsgivaren har rätt att leda arbetet, anställa arbetstagare samt häva och säga upp anställningsavtalet. Arbetsgivare ska följa lagar och överenskommelser, behandla de anställda jämlikt, värna om arbetarskyddet, ge arbetstagaren en skriftlig redogörelse över villkoren för anställningsförhållandet, främja ett bra arbetsklimat, arbetstagarens prestationer i arbetet och arbetstagarens yrkesutveckling.