Nyhet - 04.09.2017 klo 09.31

PAMs Ylitalo: Arbetsmarknaden bör stödja integrering och ge möjligheter till samhällsdeltagande

Servicefacket PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo understryker att en arbetsmarknad som fungerar rätt och lagenligt är en viktig del i invandrarnas integration i samhället. Ylitalo hoppas på mer resurser i samhället för handlednings- och rådgivningstjänster för invandrare samt ett ökat samarbete mellan arbetsmarknadens parter.

De anställda som ännu inte kan språket eller känner till arbetslivets spelregler är oftast mest utsatta på arbetsmarknaden. Allt fler underbetalda jobb samt diverse andra oegentligheter – speciellt vad gäller anställda med invandrarbakgrund – visar enligt Ylitalo på att hela integrationsprocessen riskerar att spåra ur.

- Många invandrare har möjlighet att lära sig det finska språket och ta del i den finska kulturen genom deltagande i arbetslivet. Därför är det oerhört viktigt att anställningsvillkoren, introduktionen och lönesättningen följer gällande lagar och avtal, säger Ylitalo.

Ylitalo är rädd för att marknaden för billig arbetskraft ökar om samhället inte genom nödvändiga stödinsatser satsar på integration och språkinlärning.

- Arbetstagare med utländsk bakgrund löper en större risk för att bli utnyttjade. Servicebranschen är ofta den bransch där invandraren får sin första arbetsplats i det nya hemlandet. Därför bör alla, såväl arbetsmarknadens parter som politiska beslutsfattare, övervaka och bära ansvar för att arbetsvillkoren är anständiga och att de också följs.

Ylitalo ny ordförande för SUN (Service- och tjänstebranschens Union i Norden)

Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) valde PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo till SUNs nya ordförande vid en kongress i Borgå. Mandattiden är 4 år.

I uttalandet från mötet konstaterar SUN att fackförbunden är en viktig del i invandrarnas integration i samhället, och att det är viktigt för nordiska fackföreningar att de nykomna blir fullvärdiga deltagare i våra samhällen och arbetsmarknader.

SUN och dess medlemsförbund vill påminna att fackföreningsrörelsen har en central roll när man välkomnar och integrerar invandrare i våra samhällen.

Vidare konstaterar SUN i uttalandet att välfärdsstaten ska se till att alla har jämlika möjligheter i våra samhällen. SUN understryker att välfärdsstaten ger ett starkt skydd också för personer med en svagare arbetsmarknadsställning, och dess strukturer ska inte brytas ned bara för att haka på marknadskrafterna eller politiskt extrema rörelser.

Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) representerar anställda inom fastighets-, renhållnings-, säkerhets- och den privata försäkringsbranschen i Norden. Sammanlagt cirka 70 delegater deltog i SUNs kongress i Borgå den 23–24 augusti 2017.

Nyheten publicerades på finska den 42 augusti 2017.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa