Meddelande - 01.09.2017 klo 08.05

PAMs utredning: Butiksanställdas barn lider

Servicefacket PAMs färska utredning visar att de fria öppettiderna inom handeln som trädde i kraft 1.1.2016 har lett till att anställda tillbringar mindre tid tillsammans med sina barn. Enligt familjerna svarar kommunernas barnomsorgstjänster inte alltid mot den utveckling som skett i arbetslivet.

Av de kvinnor som deltog i PAMs socialpolitiska expert Egëzona Kllokoqis utredning meddelade till och med 60 procent att de antingen överväger att säga upp sig eller har redan gjort det på grund av familjeskäl som en följd av liberaliseringen av öppettiderna.
– I synnerhet många försäljare och butiksanställda upplever att reformen har påverkat deras arbetstider. Kvälls-, natt- och helgarbete har ökat, och man upplever att arbetet tar för mycket tid från familjen och barnen, säger Kllokoqi.

Av utredningen framgår att var fjärde familj (26 %) har varit tvungen att ordna vården av barnet på ett helt nytt sätt. Trots att kommunerna har erbjudit dagvård på kvälls- och nattetid och under veckoslut, lämnar kvaliteten på dagvården övrigt att önska. Skiftesdagvården fungerar bäst när det atypiska arbetet är relativt regelbundet under ett långt tidsintervall.
– Drygt 40 procent av respondenterna meddelade att de var missnöjda med kommunens skiftesdagvård. Det finns en viss brist på flexibilitet i skiftesdagvården som kommer fram om arbetstiderna ändras snabbt och kvällsarbete blir aktuellt. Många lyfte fram det faktum att daghemmet är stängt under söckenhelger och även på vanliga helger, säger Kllokoqi.

Hon önskar att systemet med skiftesdagvård snabbt ska utvecklas. Kllokoqi är speciellt oroad över småbarn i skolåldern som står utanför vården trots att deras föräldrar jobbar allt oftare på kvällarna, nätterna och under helgerna.

Friare och längre öppettider är resultatet av statsminister Juha Sipiläs (cent) avregleringskampanj som också är inskrivet i regeringsprogrammet. Beslutet motiverades med dess positiva sysselsättningseffekter för branschen.

PAMs forskningschef Antti Veirto konstaterar att det fortfarande inte finns tillräckliga belägg för att visa att friare öppettider skulle ha medfört en positiv sysselsättningseffekt.
– Arbets- och sysselsättningsministeriets (TEM) utredning, som väckte ganska lite uppmärksamhet när den publicerades, tyder på att avregleringen av öppettiderna inte lett till större sysselsättning inom handeln. Däremot finns det belägg på flera deltidsanställningar och visstidsanställningar, Detta är ett faktum och en realitet som anställda inom servicebranschen får leva med i sin vardag, konstaterar Veirto.

PAM har upprepade gånger lyft fram oron över att de fria öppettiderna inom handeln har en negativ effekt för de människors vardag och liv som jobbar bl.a. inom servicebranschen.

Från och med 1.1.2016 liberaliserades öppettiderna inom detaljhandeln och för dam- och herrfrisörsalonger, och därmed tilldelades näringsidkare rätten att själva bestämma över öppettider utan begränsningar. Tidigare hade öppettiderna inom handeln varierat beroende på affärens storlek och enligt varuförsäljningen. Dock fanns möjligheten att ansöka om dispens i öppethållningen.

Rapporten om enkäten som behandlar effekterna av avregleringen av handelns öppettider för sammanjämkningen av arbete och familjeliv finns i Materialbanken under Statistik och rapporter. Enkäten utfördes i januari-februari 2017 bland 25–45-åriga finskspråkiga försäljare och lagerarbetare som är PAMs medlemmar. Cirka 2 300 personer svarade på enkäten. Svarsprocenten var cirka 10 %.

Arbets- och sysselsättningsministeriets och riksdagens ekonomiutskotts bakgrunds-PM om effekterna av avregleringen av handelns öppettider samt en utredning om småföretagares ställning i ett köpcentrum har publicerats 22.6.2017.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa