Artikel - 18.07.2019 klo 08.32
Förbundskongress

PAM:s målprogram: Hur påverkar socialt ansvar ett företags framgång?

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

På PAM-kongressen i juni beslutades om ett nytt målprogram som består av sex teman. Tredje temat handlar om hur genuint socialt ansvar skapas och hur företag kunde dra nytta av det.

Företagsansvar har diskuterats länge och begreppen, indikatorerna och standarderna kring det är etablerade. I offentligheten pratas det ofta om lönsamhet och konkurrenskraft förknippad med ekonomiskt ansvar och ekologiskt ansvar som omfattar bland annat hållbart utnyttjande av naturresurser och materialåtervinning. I debatten om företagsansvar har det däremot fästs mindre uppmärksamhet vid socialt ansvar.

”Sociala ansvaret rör dock också företag verksamma i Finland. Ansvarsfulla företag försöker inte uppnå vinst till varje pris utan i sin verksamhet beaktar de hur åtgärder påverkar anställda, kunder, intressegrupper och samhället. Ansvarsfulla företag följer avtalade regler och främjar rättvis konkurrens och söker inte konkurrensfördelar till exempel genom att betala för låga löner eller skattefusk", noterar näringspolitiska experten Katri Jakosuo på PAM.

Bland anställda tar sig arbetsgivaransvaret uttryck bland annat i rättvisa och sporrande löner, utbildningsmöjligheter och andra frivilliga åtgärder som överskrider kraven i lagstiftning och kollektivavtal.

I sin verksamhet utnyttjar många i Finland verksamma företag redan internationella indikatorer och standarder för samhällsansvar, vilka dock inte tillräckligt bra mäter ansvar. Bland de företag som påstår sig vara ansvarsfulla finns också sådana som endast följer lagen – inte överskrider den. Därmed var det viktigt att se till att grönmålningen bekant från miljöfrågor inte överförs till diskussionen om socialt ansvar och ger en falsk föreställning av ansvarsfull företagsverksamhet.

”Socialt ansvar innebär också att företag ser till att hela produktionskedjan är rättvis. I och med internationalisering har produktionskedjorna blivit allt längre och antalet underleveranser och multinationella företag ökat i Finland. På grund av dessa förändringar är det allt svårare att få information om förhållandena, lönerna och anställningsvillkoren i produktionen av varor och tjänster", noterar jurist Suvi Vilches på PAM.

”I framtiden får företag konkurrensfördelar om de förbättrar sin service och tar fram nya tjänster. Det måste dock alltid ses till att varor och tjänster produceras med anständiga och rättvisa tillvägagångssätt som respekterar mänskliga rättigheter”, ställer målprogrammet fast.

Läs PAM-målprogrammet för 2020–2024.

PAM:s mål är att

  • företag verksamma i Europeiska unionen och Finland ska inse att lönsam och hållbar affärsverksamhet baserar sig på socialt ansvarsfullt agerande. På sådana företag förbättras samarbetsförutsättningarna så att sociala ansvaret kan främjas.
  • imagen av företag som ansvarsfulla ska basera sig på fakta i Finland.
  • aktivt främja och utveckla reglering, nationella branschvisa kollektivavtal och globala ramavtal. Målet är att så många anställda som möjligt ska ha rätt och möjlighet att organisera sig och förhandla om sina anställningsvillkor.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa