Nyhet - 16.02.2018 klo 15.28
Nollavtal

PAM: Lagförslag om nollavtal innehåller stora brister

Bild: GettyImages.

Bild: GettyImages.

Lagförslaget rörande arbetstagares ställning vid varierande arbetstid sätter deltidsanställda i en ojämlik ställning. Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott hörde idag PAMs syn på nollavtalen.

Finlands regerings proposition om arbetstagares ställning vid varierande arbetstid är begränsad till att endast omfatta deltidsanställda. På det sättet sätter propositionen arbetstagargrupper bestående av deltidsanställda i en ojämlik ställning och ökar ojämlikheten.

”I propositionen tar man inte tillräcklig hänsyn till antalet deltidsanställda. Inom servicebranscherna – exempelvis inom försäljning och städning samt på restauranger – förekommer det mycket deltidsarbete. I genomsnitt 84 000 löntagare arbetar med nollavtal i Finland, och huvudparten är ungdomar och kvinnor, säger PAMs jurist Karoliina Huovila.
Huovila hördes i riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott idag på fredagen. Det är meningen att den lag som regeringen föreslagit ska träda i kraft i början av juni 2018.

Utgångspunkten för propositionen är en vilja att förbättra nollavtalen, det vill säga arbetstryggheten för dem som har varierande arbetstid (0–40 timmar i veckan) och begränsa användningen av så kallade nollavtal. I propositionen talar man nu om varierande arbetstid och inte längre om nollavtal.

Enligt de utredningar som PAM har gjort har de som arbetar med nollavtal redan nu svårigheter att klara sig på sin lön.
”Att arbeta mycket deltid är ur arbetstagarens synvinkel ofta förknippat med låga inkomster och svårigheter att förutse arbetsskiften på grund av att arbetstiderna och arbetsmängden kan variera kraftigt,” påminner Huovila.

Enligt en undersökning genomförd av PAM 2016 är antalet personer som har ekonomiska svårigheter fler bland dem som har nollavtal än bland arbetstagare som har ett överenskommet antal timmar i sina anställningsavtal. Utredningen visar att över hälften av dem som arbetar enligt nollavtal skulle vilja arbeta heltid.

I regeringens proposition tar man bland annat ställning till övertidsarbete. Krav på arbetstagarens samtycke till övertidsarbete är enligt Huovila centralt när man utvärderar om antalet timmar i anställningsavtalet och arbetsmängden motsvarar varandra.

”Samtycke till övertidsarbete kan också bli ett betydande hinder för arbetstagaren när det gäller att få jobb. Det kan vara omöjligt för deltidsanställda att ta emot arbete från en annan arbetsgivare om de inte kan förutse arbetsmängden överhuvudtaget”, konstaterar Huovila.

Enligt 18 paragrafen 3 punkten i den nya föreslagna arbetstidslagen kan man inte be arbetstagare med varierande arbetstid om ”absolut samtycke” till övertidsarbete. Problemet på arbetsplatserna gäller dock även deltidsanställda med fasta arbetstimmar. Enligt PAM bör inte heller deltidsanställda ge absoluta godkännanden om övertidsarbete, så att det blir symmetri mellan avtalsparterna i en deltidsanställds anställningsförhållande.

Enligt regeringens proposition bör arbetsgivaren uppskatta arbetsmängden vid användning av varierande arbetstid, men den uppskattningen bör inte förbinda arbetsgivaren. Enligt detta skulle man emellertid kunna komma överens om arbetstiden på arbetstagarens initiativ. Huovila konstaterar att PAM anser att propositionen i sin nuvarande form är otillräcklig.

”Vi anser att propositionen är lönlös, då arbetsgivaren inte förbinds av uppskattningen. Etablering av arbetstiden är ett effektivt sätt att motverka omotiverad användning av deltidsarbete.”

Huovila påminner om att arbetstagaren ofta inte har någon verklig möjlighet att förhandla om innehållet i anställningsavtalet vid tidpunkten då det ingås.
”Det känns konstigt att tänka att man på arbetstagarens initiativ skulle komma överens om varierande arbetstid när arbetsgivarens behov av arbetskraft är fast. Lagen bör formuleras så att man inte får komma överens om varierande arbetstid om arbetsgivarens behov av arbetskraft som täcks av avtalet är fast”, understryker Huovila.

Servicefacket PAM har varit med i beredningsarbetet inför nollavtalslagstiftningen tillsammans med regeringen och arbetsmarknadscentralorganisationerna. Remissrundan i riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott fortsätter.

Läs regeringens proposition här (på finska).

PAM: brister i regeringens proposition

  • Behoven hos deltidsanställda uppmärksammas inte tillräckligt.
  • Man måste alltid be arbetstagarna om samtycke till övertidsarbete.
  • Uppskattning av arbetsmängden vid användning av varierande arbetstid är inte en tillräcklig åtgärd, utan man måste reglera separat om etablering av arbetstiden.
  • Att omdefiniera etablerade termer leder till tolkningssvårigheter och försvårar kommunikationen.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa