Meddelande - 31.08.2018 klo 13.30
Arbetsvillkor

PAM intensifierar intressebevakningen för förmännen inom handeln i samarbete med Handelsbranschens föreståndarförbund

Servicefacket PAM och Handelsbranschens föreståndarförbund KEY har fattat beslut om ett nytt partnerskap. Den nya förhandlingsorganisationen grundades i augusti som ett resultat av det konstituerande mötet. Den fungerar som en påverkare inom handelsbranschen och som en intressebevakningsorganisation för förmännen.

Det konstituerande mötet hölls den 24 augusti 2018, och vid mötet valdes förhandlingsorganisationens första styrelse. Styrelsen sammanträdde omedelbart, fastställde riktlinjerna för organisationens verksamhet, och gick samtidigt igenom olika framtidsscenarier.

Som ordförande för förmännens förhandlingsorganisation valdes Ann Selin från Servicefacket PAM och som vice ordförande valdes Mika Valkonen från Handelsbranschens föreståndarförbund KEY.

– Den nya förhandlingsorganisationens uppgift är att utöva påverkan inom handelsbranschen och i synnerhet att bevaka förmännens intressen inom denna bransch i arbetslivet, berättar Ann Selin, som är den nyvalda ordföranden.

Behovet av en förhandlingsorganisation framhävdes särskilt efter att kollektivavtalsläget förändrades bland förmännen inom handeln. S-gruppen hade ett separat avtal för förmän, men på arbetsgivarpartens önskemål löpte det ut i slutet av förra avtalsperioden. På samtliga förmän inom handeln tillämpas numera kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln. Parterna i detta kollektivavtal har traditionellt varit Finsk Handel och PAM. Genom anslutningsavtalet har nu också KEY blivit part i det berörda kollektivavtalet.

– PAM och KEY har ett gemensamt intresse av att arbeta för sina medlemmar. Båda organisationerna vill vara med och trygga intressebevakningen för förmännen även via kollektivavtalen. Det känns naturligt att genomföra detta samarbete genom en förhandlingsorganisation, säger Selin,

– I nuläget är vi medvetna om att det behövs nya verksamhetsformer, i synnerhet för kommunikation, utbildning, forskning och gemensam verksamhet på lokalt plan, tillägger Valkonen.

Förhandlingsorganisationens styrelse består av sex ordinarie ledamöter och sex personliga ersättare. Styrelseledamöterna har gedigen erfarenhet och sakkunskap om intressebevakning och organiseringsarbete samt om handelsbranschen. Styrelsens sammansättning:

Ordförande (personlig ersättare):
Ann Selin, PAM (Niina Koivuniemi, PAM)

Vice ordförande (personlig ersättare):
Mika Valkonen, KEY (Ari Kinnunen, KEY)

Ordinarie ledamöter (personliga ersättare):
Jaana Ylitalo, PAM (Mia Suominen, PAM)
Heidi Lehikoinen, PAM (Jaana Manninen, PAM)
Sirpa Laakso, PAM (Tarja Puotsaari, PAM)
Riitta Nordman, KEY (Irene Karppinen, KEY)

Vid sitt första möte godkände styrelsen anvisningarna för val av förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige bland förmännen inom detaljhandeln. Enligt kollektivavtalslösningen kan förmännen numera ha en gemensam förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig. Därför var styrelsens första uppgift att besluta om spelreglerna för dessa val. Det ligger i förbundens intresse att ytterligare stärka de organisationer där förmännen själva är representerade.
Vid mötet fördes också omfattande diskussioner kring övriga former av samverkan.

Det första medlemsevenemanget som anordnas inom ramen för den nya förhandlingsorganisationen är utbildnings- och förhandlingsdagarna för förmännen inom handeln (”Kaupan esimiesten koulutus- ja neuvottelupäivät”) den 29–30 september 2018 i Tammerfors.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa