Nyhet - 16.02.2018 klo 17.59
Kollektivavtalsförhandlingar

Övertidsförbud och förbud mot insamling av plussaldotimmar inleds måndag 19.2 kl. 06 inom handeln - läs vad det innebär

Servicefacket PAMs styrelse har idag utlyst övertidsförbud och förbud mot insamling av plussaldotimmar i flexibel arbetstid för handeln. Branschen befinner sig i avtalslöst tillstånd och då är stridsåtgärder lagliga. Förbuden inleds på måndagmorgon 19.2 klockan 06 och är i kraft tillsvidare.

Bägge förbuden inleds måndag 19.2 kl. 06.00 och förbuden gäller de arbetsuppgifter för vilka man tillämpar kollektivavtalet inom handeln:

 • Kollektivavtalet inom handeln
 • Kollektivavtalsprotokollet för adb-funktionärer inom handeln
 • Kollektivavtalet för handelns förmän inom S-gruppen
 • Kollektivavtalet för lager- och fraktförmän
 • Kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln
 • Hankkija Oy:s försäljningspersonal omfattande protokoll.

Det handlar om lagliga stridsåtgärder, som har meddelats till riksförlikningsmannen. Förhandlingarna om ett kollektivavtal inom handeln har pågått sedan början av året. Därför har PAM önskat påskynda förhandlingarna genom att utlysa övertidsförbud samt förbud mot insamling av plussaldotimmar i flexibel arbetstid. För närvarande befinner sig handeln i ett avtalslöst tillstånd, och då är stridsåtgärder är lagliga. 

Kollektivavtalsförhandlingar har förts mellan PAM och Finsk Handel. Kollektivavtalsförhandlingarna avbröts tidigare idag på fredagen. Med hjälp av förbuden strävar PAM till att främja förbundets förhandlingsmål i kollektivavtalsförhandlingar.

Vad menas med övertidsförbud?
Under förbudet arbetar anställda inom handeln, för vilkas del PAM förhandlar kollektivavtal (se ovan), inte övertid. Under övertidsförbudet vägrar branschanställda arbeta övertid då arbetsgivaren frågar om de kan stanna längre på arbete.

Övertidsförbudet omfattar alla anställda inom handeln. Under förbudet accepterar vi inte att det utnyttjas extern arbetskraft eller arbetstagare som kallas till arbete vid behov eller bemanningsföretag för att ersätta den eventuella personalbristen.

Förtroendemannen övervakar användningen av bemanningsföretag och arbetstagare som kallas till arbete vid behov och ingriper i detta om det finns skäl.

Gå inte med på att arbeta övertid – det är annars också alltid frivilligt
Arbetsgivaren har inte rätt att tvinga anställda att arbeta övertid. Det kan aldrig krävas att anställda ska arbeta övertid eller ändra sina i arbetsskiftsförteckningen antecknade arbetstider.

Det är alltid frivilligt att arbeta övertid och anställda måste ge sitt samtycke till övertidsarbete.

Varför utlystes övertidsförbudet?
Servicefacket PAM:s styrelse har utlyst att övertidsförbud inleds den 19 februari kl. 06:00. Med övertidsförbudet försöker PAM främja förbundets förhandlingsmål och samtidigt påvisa hur mycket arbete av den ordinarie arbetstiden som arbetstagarna inom handeln utför inom ramen för övertid och plussaldotimmar.

Inom handeln anländer arbetatagarna ofta till jobbet före själva arbetstiden inleds och blir kvar efter arbetet efter arbetstidens slut. Vi uppmanar alla arbetstagare från att hålla sig till den ordinarie arbetstiden, arbete bör inte utföras på egen tid.

Vad är övertidsarbete inom handeln?

I regel överstiger inte ordinarie arbetstimmarna och eventuellt mertidsarbete totalt 40 timmar. Arbete utöver detta utgör övertidsarbete.

Arbetsplatser kan utnyttja system för utjämning av arbetstiden. Då begränsas inte veckoarbetstiden av nämnda maximala arbetstid utan arbetstiden kan flexa under den utjämningsperiod som fastställts i systemet. I dessa situationer bestäms övertidsarbetet från fall till fall.

Observera

 • Övertidsarbete är arbete utöver 40 timmar per vecka.
 • I en arbetsskiftsförteckning kan ordinarie arbetstiden vara högst 9 timmar per dygn (eller 10 timmar om det avtalats om detta) och högst 37,5 timmar per vecka. Mertidsarbete utförs mellan 37,5 och 40 timmar och för det betalas förhöjd lön.
 • Används ett utjämningsschema med en period på 2–26 veckor är arbetstiden per dygn den samma men per vecka kan arbetstiden variera mellan 0 och 48 timmar. Tillämpas till exempel en utjämningsperiod på 10 veckor arbetas det övertid efter 400 timmar.
 • Observera att under en utjämningsperiod kan arbetsgivaren ha planerat arbetsveckor på över 40 timmar. Detta går för sig eftersom arbetstiden utjämnas till en genomsnittlig arbetstid under perioden.
 • Erbjuder arbetsgivaren andra arbetsskift i tillägg till skiften i en redan delgiven arbetsskiftsförteckning kan anställda ta emot dem bara gränsen för övertid inte överskrids. Ber arbetsgivaren dig uttryckligen att arbeta övertid ska du tacka nej.
 • Har ni Pekkanendagar på din arbetsplats är arbetstiden per dygn den samma men per vecka är ordinarie arbetstiden 40 timmar.

Hur inverkar övertidsförbudet på deltidsanställda?
Under förbuden kan deltidsanställda arbeta maximalt 40 timmar per vecka om en utjämningsperiod inte utnyttjas. Arbete utöver detta utgör övertidsarbete.

Om arbetgivaren erbjuder deltidsanställda tilläggstimmar kan hen ta emot dessa, såtillvida att de inte överstiger gränsen för övertid.

Arbetsplatser kan utnyttja system för utjämning av arbetstiden. Då begränsas inte veckoarbetstiden av nämnda maximala arbetstid utan arbetstiden kan flexa under den utjämningsperiod som fastställts i systemet. I dessa situationer bestäms övertidsarbetet från fall till fall.

Arbetstagare via bemanningsföretag och arbetstagare som kallas till arbete vid behov
Ifall att en arbetstagare regelbundet gjort extra uppdrag åt vissa företag, kan hen fortsätta med detta normalt via bemanninsföretaget. Det är dock inte meningen att utöka användningen av extern arbetskraft eller arbetstagare som kallas till arbete vid behov under förbudens giltighetstid.

Vad menas med förbud mot insamling av plussaldotimmar?
PAM:s styrelse utlyste att förbudet mot att insamla plussaldotimmar inleds den 19 februari kl. 06.00.

Anställda med flextid (du kan t.ex. komma till arbetet mellan sju och tio på morgonen och gå hem mellan tre och sex på kvällen) kan insamla plussaldotimmar.

Under det utlysta förbudet mot att insamla plussaldotimmar ska anställda hålla sig till 7,5 arbetstimmar per dag. Anställda med möjlighet till flextid insamlar inte plussaldotimmar genom att göra dagar längre än ordinarie 7,5 timmar.

Det handlar om en laglig stridsåtgärd.

Övertidsförbudet och nödarbete
Övertidsförbudet och förbudet mot att insamla plussaldotimmar påverkar inte nödarbete (21 § i arbetstidslagen). Det är möjligt att låta göra nödarbete endast under de exceptionella förhållanden som nämns i lagen. Arbetsgivaren ska lämna arbetarskyddsmyndigheten en skriftlig anmälan om orsaken till nödarbetet. I praktiken handlar nödarbete till exempel om sådant arbete som förhindrar uppkomsten av livsfarliga situationer.

Förbuden omfattar inte heller uppgifter som krävs för att upprätthålla livsviktiga samhällsfunktioner och undvika olägenheter för det allmänna bästa. Ett separat tillstånd ska sökas hos Servicefacket för att utföra sådana här uppgifter under övertidsförbudet och förbudet mot att insamla plussaldotimmar.

Vad om arbetsgivaren försöker få mig att bryta mot förbuden?
Kontakta din förtroendeman om du upplever att arbetsgivaren försöker få dig att bryta mot övertidsförbudet eller förbudet mot att insamla plussaldotimmar.
Kontakta PAM och det inte finns en förtroendeman på din arbetsplats.

Deltagande i en laglig stridsåtgärd ger inte arbetsgivare rätt att häva eller säga upp ett arbetsavtal eller häva arbetsavtalet för personer på prövotid eller visstidsanställda. Arbetsgivare får inte diskriminera anställda som deltar i en strejk till exempel då det beslutas om arbetstimmar, arbetstider och löneförhöjningar (47 kap. 3 § i strafflagen).

När avslutas övertidsförbudet och förbudet mot insamling av plussaldotimmar?
Det meddelas separat om avslutandet av förbuden.

Ytterligare uppgifter eller hjälp
Kontakta din förtroendeman eller närmaste PAM-regionkontor om du har ytterligar frågor om övertidsförbudet och förbudet mot att insamla plussaldotimmar.

Artikeln har uppdaterats med mera detaljerade anvisningar om förbuden 20.2.2018 kl. 9.35 och 12.25.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa