Meddelande - 08.10.2019 klo 09.26
Att orka i arbetslivet

Över hälften av förmännen inom handel kommer till arbetet då de är sjuka och arbetar på sin fritid

Förhandlingsorganisationen för förmän inom handel är bekymrad över arbetsbelastningen bland förmän. Enligt en enkät organisationen låtit utföra har 62 % av förmännen kommit till arbetet då de varit sjuka.

Den förhandlingsorganisation för förmän inom handel som Servicefacket PAM och förbundet för förmän inom handel KEY grundat har låtit utföra en medlemsenkät för att kartlägga hur förmän mår och orkar i sitt arbete. Det var andra gången denna enkät utfördes och liksom i fjol lyfter svaren fram att förmän är bekymrade över hur de orkar och kan återhämta sig. Särskild oro orsakas av rädslan för att inte kunna fortsätta i uppdraget på grund av att de inte orkar och har en hög arbetsbelastning.

Över hälften (52 %) av förmännen berättar att de arbetar oavlönat efter arbetstiden minst varje vecka. Dessutom har 62 % kommit till arbetet då de varit sjuka och en tredjedel arbetar upprepade gånger under sin semester. Detta återspeglas också i arbetsdagen eftersom till exempel 70 % inte kan hålla kollektivavtalsenliga dagliga mat- och kafferaster utan arbetar också under dessa. Bland förmän påverkar arbetsbelastningen och arbete på fritiden åsikterna om och erfarenheterna av hur de kommer att orka i fortsättningen.

”Det är ytterst bekymrande att förmännen känner sig pressande att arbeta också då de är sjuka och kommer därför ofta till arbetet och riskerar sin hälsa. En möjlighet att vila ut och återhämta sig är ett tema som debatteras allmänt i ett arbetsliv som förändras och rör alla i arbetslivet. Det är mycket viktigt att vi tar hand om välbefinnandet bland förmän eftersom detta påverkar klart hela arbetsplatsen och allmänna praxisen där. Förmän ska garanteras den rätt de redan har att återhämta sig från sitt arbete med tillräckliga resurser och fungerande system som säkerställer att personalen räcker till också i exceptionella situationer”, kommenterar intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo på PAM.

Enkätsvaren återspeglar starkt hur sammanblandningen av arbete och fritid ökar belastningen. Enligt svaren kan endast 52 % återhämta sig och lösgöra sig från sitt arbete på fritiden. Samtidigt upplever 41 % att de inte hinner göra sina arbetsuppgifter under sina arbetsskift. Därför har de svårt att återhämta sig och måste arbeta på fritiden. Av enkätsvaren framgår dessutom att vissa förmän måste använda sin egna telefon för arbetsuppgifter, vilket ytterligare gör det svårare att skilja arbete och fritid från varandra. Extra press på många förmän att arbeta på fritiden skapas av att arbetsgivaren kräver att de hela tiden ska uppdatera sociala medier för arbetsgivaren.

”Numera diskuteras arbetsbelastning mer än förr men ändå kan allt färre återhämta sig från arbetet på fritiden. Det är beskrivande att över hälften av förmännen inom handel har funderat på att byta jobb under det senaste året på grund av att de inte längre orkar. Denna fråga följs inte upp lagenligt och detta lockar knappast fler att fundera på arbete inom handel. Vi måste mer omfattande följa upp hur förmän mår och orkar och arbetarskyddsmyndigheterna ska nog involveras i detta”, noterar juris doktor Mika Valkonen, verksamhetsdirektör för KEY och vice ordförande för förhandlingsorganisationen för förmän inom handel.

Enkäten utfördes bland sådana förmän inom handel som är medlemmar i antingen KEY eller PAM i september. Den besvarades av totalt 931 förmän, det vill säga en femtedel av alla förmän inom detaljhandeln.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa