Nyhet - 08.01.2018 klo 18.20
Kollektivavtalsförhandlingar

Kollektivavtalsförhandlingarna körde igång - trycket på eurobaserade löneförhöjningar är påtagligt

De olika branschvisa kommittéerna möttes i Vanda i oktober 2017 för att ta fram riktlinjer för förbundets kollektivavtalsmål. Intressebevakningschefen Jaana Ylitalo (andra till vänster på andra raden) var med för att hämta hem resurser för det kommande. Bild: Eeva Anundi

De olika branschvisa kommittéerna möttes i Vanda i oktober 2017 för att ta fram riktlinjer för förbundets kollektivavtalsmål. Intressebevakningschefen Jaana Ylitalo (andra till vänster på andra raden) var med för att hämta hem resurser för det kommande. Bild: Eeva Anundi

Arbetsmarknadsparternas kalendrar fylls med kalenderanteckningar gällande de största branschförhandlingarna. Intressebevakningschef Jaana Ylitalo vet att när det blir tal om löner så är löntagarens minimi arbetsgivarens maximi.

Hösten har övergått till arbetsmarknadsvinter och de största PAM branschernas kollektivavtalsförhandlingar inleds med full fart den här veckan.

"Vi har ett behov att framförallt förbättra PAM-medlemmarnas branschvisa löner och det betyder eurobaserade generella förhöjningar", konstaterar PAMs intressebevakningschef Jaana Ylitalo.

Situationen är utmanande.

"De här eurobaserade målsättningarna är inte samstämmiga med arbetsgivarens planerade maximihöjningar. De avtalade löneförhöjningarna inom teknologiindustrin som alla gick och väntade på under hösten är i de kommande förhandlingarna inom PAMs branscher för arbetsgivarsidan det maximala, medan de för PAM representerar miniminivån."

Eurobaserade målsättningar är inte samstämmiga med arbetsgivarens planerade maximihöjningar.

PAMs ordförande Ann Selin påminner om att ifall man körde med industrins linje, alltså med en 1,6 procents förhöjning, skulle det typiskt för servicebranschen innebära cirka 35 euro per månad, medan det för industrin - som sedan tidigare har höga löner - skulle innebära cirka 45 euro per månad. Löneskillnaderna skulle sålunda öka. Med en förhöjning på 45 euro skulle lönerna hållas på samma linje som tidigare i lönetabellerna.

"Våra målsättningar är dock att minska löneskillnaderna", konstaterar Selin.

Nu avtalar man om arbetsvillkoren för varje kollektivavtal skilt, inte centralt, och då borde man alltså inom de olika branscherna kunna avtala om för dem specifika lösningar. Selin är förvånad över arbetsgivarsidans strikta centrala koordinering som trots detta försöker pressa fram industrins linje som tak för löneförhöjningarna.

”Åtminstone jag protesterar mot det här”.

Enligt Selin möter man ofta inom turism, restaurang- och fritidstjänster på företagare som är upprörda över hur svårt det är att hitta yrkeskunnig arbetskraft. Enligt henne kunde en lösning till problemet vara ett längre program, och att man höjde lönenivå inom branschen.

Förra veckans fredag kommenterade Ylitalo i Yle Radions Ykkösaamu den kommande förbundsrundan och framhöll att klyftan mellan kvinnors och mäns löner inte ytterligare får fördjupas. Därtill konstaterade hon att det pågående uppsvinget i ekonomin skapar ett tryck på förhöjningar av lönerna.

Ylitalo påminner om att utöver lönerna finns det väldigt viktiga kollektivavtalsfrågor som dryftas vid förhandlingsbordet och PAMs förhandlare förhåller sig ambitiöst till att utveckla dessa. Hit hör bland annat frågor som deltidsanställdas och korttidsanställdas arbetsförhållanden samt yrkesutbildningens reform. Den sistnämna har medfört nya krav på arbetsplatserna, där man för närvarande vid sidan av arbetet ansvarar för exempelvis utbildningar som förbereder för fristående examen.

Tidtabeller för förhandlingarna


Handeln 11-12.1

Förhandlarna inom handeln träffades för första gången redan före julen och följande gång träffas representanterna för Finsk Handel och PAM den 11 och 12 januari. Efter det här har man överenskommit om att träffas några dagar varje vecka ändra fram till slutet av januari.

Turism och restaurangbranschen 10.1
För turism och restaurangbranschens del sätter man sig vid förhandlingsbordet onsdagen de 10 januari, varefter förhandlingarna fortsätter under följande veckas måndag och därefter varje vecka under januarimånad.

Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf och PAM stiger in i samma ring än en gång efter höstens stormiga förhandlingar inom skidcenter- och programservicebranscherna, för vilka arbetsgivarsidan utlyste lockout. Konfliktsituationen löstes först med hjälp av riksförlikningsmannen, och i slutet av december hade redan merparten av de anställda vid skidcentren anslutits till nya lokalt förhandlade avtalsvillkor.

I de kommande förhandlingarna förhandlar man även om avtalsvillkoren för Avecra Oy:s tågpersonal.

Fastighetsservicebranschen 12.1
Fredagen den 12 januari är det dags att behandla avtalsvillkoren för städare och fastighetsskötare då PAM möter Fastighetsarbetsgivarna rf:s representanter.

Apoteksbranschen 17.1
Inom de mindre branscherna inleds förhandlingar för apotekens arbetstagare med Apotekens Arbetsgivarförbund onsdagen den 17 januari.

Förhandlingar inom specialbranscherna; avslutade, pågående samt kommande

PAM träffar Arbetsgivarförbundet för servicebranscherna PALTAs representanter intensivt eftersom några av avtalen inom dess bransch har utgått eller är på väg att upphöra. Avtalen inom specialindustrin, kopierings- och utskriftsbranschen, hushållsmaskins- och hushållselektroniktjänster samt serviceautomatbranschen upphör i slutet av januari. För Makuunis del har det inte funnits ett giltigt avtal sedan början av detta år och inte heller för golftjänsterna sedan november 2017.

För biografernas del ingicks ett avtal i enlighet med konkurrensavtalet tillsammans med PALTA i slutet av år 2017. Eftersom avtalet för branschens arbetstagare hade utgått redan i slutet av februari ifjol, tillämpades villkoren i det gamla kollektivavtalet fram tills dess att ett nytt avtal slöts. Löneförhöjningar blev inte till för det gångna året men förhöjningar under de två följande åren räknas enligt den löneuppgörelse som gjorts inom kemi- och teknologiindustrin.

Inom hårbranschen trädde ett nytt kollektivavtal i kraft i juni 2017, och under hösten avtalades om det första årets löneförhöjningar. Lönerna för hårfrisörer som arbetar i Hårbranschens företagare rf:s medlemsaffärer steg i enlighet med avtalet med 1,5 procent från och med november ifjol. Branschen besparades från stipuleringar om arbetstidsförlängningar enligt konkurrensavtalet, tilläggen höjdes, praxisen för lokalt avtalande bestämdes och arbetarskyddet förbättrades enligt europeisk måttstock och standard.

Väktarna väntar ännu eftersom kollektivavtalet för dessa utgår först i slutet av april och förhandlingarna är tajmade till senvåren. Kollektivavtalet för bildframställningsbranschen utgår i slutet av januari och förhandlingarna om ett nya villkor och lön sker tillsammans med Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna rf.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa