Nyhet - 03.03.2020 klo 14.30

Kock vann rättstvist om uppsägning av anställning

Bild: GettyImages.

Bild: GettyImages.

När anställningen för en kock som tillhör PAM upphörde uppstod en tvist om vilken part som sagt upp anställningen mellan kocken och arbetsgivaren. Ytterligare tvistade de om lönefordringar.

En PAM-medlem var kock hos samma arbetsgivare sedan 2 maj 2018. Anställningen upphörde i augusti samma år. Parterna hade ingått arbetsavtalet muntligen. Enligt arbetsgivaren hade det muntligen avtalats om prövotid medan anställde ansåg att detta inte stämde över huvud. 

Enligt arbetsgivaren avslutade arbetstagaren själv sin anställning genom att häva den under prövotiden i mitten av augusti. Arbetstagaren påstod åter att efter en semesterresa i mitten av augusti slutade arbetsgivaren erbjuda arbete, vilket i praktiken innebar att arbetsgivaren sagt upp anställningen. 

 

Det ska avtalas om prövotid separat för varje anställd

Tingsrätten fann att det inte avtalats om prövotid för denne anställd. 

Enligt rättens motiveringar kan arbetsgivare enkelt och bevisligen avtala om prövotid i ett skriftligt arbetsavtal. Arbetsgivarens hänvisning till att denne avtalat om prövotid i arbetsavtalen för nästan alla andra anställda bildade enligt tingsrätten inte en tillräcklig grund för att direkt dra en slutsats om vad arbetsgivaren avtalar med en enskild anställd. 

Arbetsgivaren framlade vittnesbevisning om att anställde muntligen meddelat att denne slutar arbeta. Enligt tingsrätten ska det i princip förutsättas att anställda avslutar sin anställning med en klar viljeyttring och att arbetsgivare med tillräcklig säkerhet ska bevisa att så skett. Domstolen ansåg det ha förblivit oklart var och när anställde exakt meddelade att denne avslutar sin anställning med hänvisning till prövotiden. 

Inspelningar som bevis

Anställde hade spelat in två diskussioner med arbetsgivaren och dessa framlades i tingsrätten. Efter att ha återvänt från en semesterresa kontaktade arbetstagaren arbetsgivaren för att sjukskriva sig och meddelade att arbetsgivaren kommer att få ett läkarintyg. Enligt tingsrätten var naturligaste tolkningen av inspelade diskussionerna att anställningen var i kraft. 

Tingsrätten ansåg att arbetsgivaren sagt upp anställningen utan en grund enligt arbetsavtalslagen. Därmed måste arbetsgivaren betala ersättning till arbetstagaren. 

Ersättning till anställde för ogrundat upphävande och obetalda tillägg

Ytterligare krävde arbetstagaren obetalda förhöjningsdelar för söndagsarbete. Tingsrätten fann att av kärandens lönespecifikationer framgick att arbetsgivaren betalat arbetstagaren endast grundlön. I tingsrätten påstod arbetsgivaren att anställdes timlön på 13,50 euro innehöll ”allting”. Enligt tingsrätten kan förhöjningsdelen för söndagsarbete inte inkluderas i timlönen. 

Arbetsgivaren dömdes att betala arbetstagaren lönefordringar på 2 517 €, ett belopp motsvarande lönen för tre månader (6 439 €) för ogrundat upphävande av arbetsavtal, 2 146,50 € i lön för uppsägningstid för en månad och 700 € för matpengar som ogrundat tagits ur sista lönen. Ytterligare ska arbetsgivaren betala 8 070 € i rättegångskostnader till PAM.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa