Meddelande - 29.01.2020 klo 09.00
Arbetslivet

Inom servicebranscher måste du ofta använda privatbil för arbetsresor – offentliga tjänster, arbetstider och arbetsplatsens läge möjliggör inte förnuftig pendling

Förnuftig pendling främjade välbefinnandet bland PAM-medlemmar och minskade koldioxidutsläppen från trafiken. PAM utredde läget för pendling och attityder bland sina medlemmar och på serviceföretag. I enkäten deltog över 9 300 anställda och runt 250 företrädare för företag.

Viisas ja kestävä työmatkaliikenne on ympäristöä säästävää, turvallista, sujuvaa, terveellistä sekä taloudellista. PAMin tuoreen tutkimuksen vastaajista 56% kulkee töihin pääasiallisesti omalla autollaan. Suomalaista keskivertoa huomattavasti enemmän, noin 74% tutkimuksen vastaajista, pitää tärkeimpänä syynä oman auton omistamiseen juuri työmatkoja.

Förnuftig och hållbar pendling skonar miljön och är trygg, smidig, hälsosam och ekonomisk. Av dem som besvarade färska PAM-enkäten använder 56 % huvudsakligen sin bil för arbetsresor. Klart fler än finländarna i snitt – cirka 74 % av deltagarna – anser viktigaste orsaken till att äga en bil vara just arbetsresor. 

Viktigaste incitamentet till förnuftig pendling anser PAM-medlemmar vara ekonomisk besparing. Näst viktigaste incitamentet anser de vara bättre personlig hälsa. Företrädarna för arbetsgivarna anser åter viktigaste orsaken till att övergå till hållbar pendling vara mer välbefinnande i arbetet och näst viktigaste bättre hälsa bland anställda. Båda grupperna ansåg tredje viktigaste faktorn för att övergå till förnuftigare pendling vara mindre koldioxidutsläpp. 

Enligt enkäten är största hindren för förnuftig pendling inom servicebranscher oregelbundna arbetstider, nattarbete och arbetsplatsernas läge. Dessa hinder begränsar också tillgängligheten av kollektivtrafik. Genom att förbättra och öka kollektivtrafiktjänsterna kunde det därmed övergås allt mer till förnuftig pendling också inom servicebranscher. 

”Serviceanställda betjänas sällan av tjänstestrukturen i ett 8–16-samhälle och det är till exempel sällan möjligt att distansarbeta. Därför måste du äga en bil vars kostnader verkligen belastar ekonomin bland PAM-medlemmar. Bättre infrastruktur gjorde det enklare att övergå till förnuftig pendling men det är också viktigt att avlägsna små hinder. Det handlar till exempel om tillgången till cykelparkering och ändamålsenliga personalutrymmen”, kommenterar PAM:s marknadsföringschef Tero Leponiemi resultaten av projektet i vilket han deltog. 

De anställda som besvarade enkäten har i regel arbetsresor kortare än sex kilometer men trots korta resan måste de använda bil på grund av andra orsaker såsom tillgängligheten av offentliga tjänster, oregelbundna arbetstider och arbetsplatsens läge. Enligt Automobilförbundet är totala kostnaderna för en bil i snitt minst 5 000 euro per år i Finland. 

Bland PAM-medlemmarna korrelerar pendling med bil med en i övrigt inaktiv livsstil. I studien noteras att arbetsresor ska ses som en möjlighet till hälsofrämjande motion så att också de som brottas med oregelbundna arbetstider ska ha tid att röra på sig. Just därför är det viktigt att arbetsgivaren förhåller sig positivt och uppmuntrar till detta för att målet ska uppnås. 

PAM stöddes i enkäten av Motiva, ett hållbart utvecklingsföretag som främjar förnuftig mobilitet. Enligt dess expert på trafik och mobilitet Taneli Varis driver flera faktorer samhället mot mobilitet som är mindre beroende av personbilar. Ju mer vi kan styra anställda att göra andra val med så kallade mjuka metoder och genom att erbjuda bättre möjligheter att ta sig från en plats till en annan, desto smidigare och mer accepterad kommer omställningen att vara. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa