Meddelande - 02.11.2016 klo 13.12

Enkät: Serviceanställda bekymrade över sin ekonomi

Av Servicefacket PAM:s färska konjunkturbarometer framgår att serviceanställda är bekymrade över sin ekonomi och rädda för arbetslöshet. De berättar att deras ekonomi blivit svagare samtidigt som de upplever att arbetsgivarnas ekonomiska ställning stärkts klart, särskilt inom handel.

PAM:s konjunkturbarometer visar att över 90 procent bekymrar sig över sin ekonomi. Knappa 30 procent upplever dessutom att deras ekonomi blivit svagare de senaste tre månaderna. Över 40 procent berättar att numera är de mer bekymrade över sin ekonomi.

– Deltagarna upplever sin ekonomi vara svag. Detta resultat gäller alla stora avtalsbranscher hos PAM. Jämfört med året innan har andelen sjunkit något men den har åter ökat jämfört med förra kvartalet. Detta visar att serviceanställda fortfarande upplever sin ekonomiska situation vara osäker och trenden bekymrande. Allt fler upplever sin ekonomi bli sämre, berättar nationalekonom Antti Koskela på PAM.

Endast 10 procent anser sig inte ha problem med sin ekonomi. Hotet om att bli arbetslös hänger ofta i luften. En knapp fjärdedel upplever denna risk ha ökat medan endast ett par futtiga procent anser att den sjunkit.

Enligt arbets- och näringsministeriets nyaste sysselsättningsöversikt har arbetslösheten ökat något bland service- och försäljningspersonal det senaste året.

– Inom handel har det förekommit stora uppsägningar, till exempel då Anttila gick i konkurs. Av svaren framgår också hur friare öppettider påverkat sysselsättningsläget i små affärer inom detaljhandel, bedömer Antti Koskela.

Av deltagarna upplever 37 procent över huvud inget hot om att bli arbetslös. Andelen säkra på sysselsättning har vuxit särskilt inom hotell- och restaurangbranschen där den andel som inte upplever något hot om arbetslöshet stigit från dryga 20 till över 30 procent.

Tilltron till arbetsgivarnas ekonomi har stärkts. Antti Koskela berättar att jämfört med året innan har den andel som upplever att arbetsgivarnas ställning blivit bättre stigit från 12 till 19 procent. Denna förändring har varit särskilt stark inom handel där den andel som anser att arbetsgivarnas ekonomi blivit starkare stigit från cirka 10 till runt 20 procent på ett år.

– Inom branschen har många stora kedjor en stark ekonomi som återspeglas i att deltagarna litar på sina arbetsgivares ekonomi. Det vore dock önskvärt att detta även ledde till att anställda upplevde en förbättring i sin ekonomi, säger Antti Koskela.

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM lät göra den 3–17 oktober 2016. Enkäten besvarades av 283 PAM-medlemmar. Av dem var 87 procent anställda och 7 procent arbetslösa. PAM publicerar en konjunkturbarometer varje kvartal.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa