Nyhet - 04.05.2017 klo 12.29

Enkät: Ökad osäkerhet om utkomsten bland servicebranschernas anställda

Av servicefacket PAMs konjunkturbarometer framgår det att osäkerheten kring den egna ekonomiska situationen bland de anställda i branscherna ökar. Framför allt de som arbetar inom turism- och restaurangbranschen samt fastighetsservicebranschen förutspår en försämring av den ekonomiska situationen.

De svarande tror inte heller att den egna ekonomin kommer att förbättras under det kommande året. De svarande tror till och med att situationen kommer att försämras. Det visar att en stor andel av de anställda inom privata servicebranscher har det svårt ekonomiskt.

– Inom fastighetsservicebranschen tror hela 36 procent av de svarande att den egna ekonomin kommer att försämras under nästa år. Endast 14 procent förväntar sig att situationen kommer att förbättras. Inom turism- och restaurangbranschen ser situationen ännu mer tröstlös ut; endast 7 procent av de svarande förväntar sig att den egna ekonomin kommer att förbättras, berättar PAMs nationalekonom Antti Koskela.

Även om synen på den egna ekonomiska situationen bland dem som svarat på enkäten är oroande visar även resultaten av barometern på positiva förändringar. Inom alla PAMs avtalsområden ser man en utveckling som innebär att andelen som inte är rädda för att bli arbetslösa har ökat. Inom handeln upplever cirka 50 procent, inom turism- och restaurangbranschen 37 procent och inom fastighetsservicebranschen 42 procent av de svarande inget hot om arbetslöshet.

– Av enkäten framgår det att de svarande inom i synnerhet handeln och fastighetsservicebranschen upplever att deras arbetsgivares ekonomi har utvecklats positivt. Fler av de anställda i branschen än tidigare upplever inte något hot om arbetslöshet, säger Koskela och fortsätter

– Exempelvis har över 40 procent av arbetsgivarna inom fastighetsservicebranschen uppskattat att de kommer att utöka personalen under 2017. Denna utveckling kan delvis också återspeglas i de anställdas tilltro till sysselsättningen, konstaterar Koskela.

Tron på framtiden formar även arbetstagarnas bild av hur arbetsgivarens ekonomi förväntas utvecklas i framtiden. Inom handeln tror närmare 50 procent och inom fastighetsservicebranschen 44 procent av de anställda att arbetsgivarnas ekonomi kommer att förbättras under det kommande året. Inom turism- och restaurangbranschen är andelen endast 19 procent.

– Tyvärr avviker synen bland de anställda inom turism- och restaurangbranschen även här från de övriga och ger en mörkare bild av sysselsättningsläget inom branschen. Tillväxten i branschen har emellertid varit snabb och väntas bara öka. Enligt PAMs enkät går inställningen bland de anställda inom turism- och restaurangbranschen stick i stäv med detta. Det skeva förhållandet visar på den osäkerhet som råder bland de anställda i branschen.

– Den uppgång inom handeln och fastighetsservicebranschen som har påbörjats syns däremot i svaren i branscherna, som ger en mer positiv bild av situationen. Inom båda branscherna upplever närmare 40 procent av de svarande att försäljningen har ökat hos arbetsgivaren under det senaste året, säger Koskela.

Nyheten publicerades på finska den 25 april 2017.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa