Nyhet - 30.06.2020 klo 14.15
Kollektivavtal

En del av de tillfälliga ändringarna i handelns kollektivavtal upphör den 30 juni 2020

Bild Gettyimages

Bild Gettyimages

Under våren kom PAM överens med arbetsgivarförbundena om tillfälliga ändringar i kollektivavtal till följd av coronapandemin. Vissa ändringar som avtalades i handels kollektivavtal löper ut idag.

De ändringar som utgår för handels kollektivavtal gäller tiden för meddelande om permitteringar, tidsfrister vid samarbetsförhandlingar, ändringar i arbetsskiftsförteckningar, anmälningstider för att delge arbetsskift, egen anmälan i samband med sjukfrånvaro och läkarintyg vid barnets sjukdom.

Vi har sammanställt mer detaljerad information nedan om ändringarna som utgår på tisdag den 30 juni 2020.
 

Meddelande om permittering

Arbetstagaren ska ge arbetstagaren meddelande om permittering. Arbetsplatsspecifikt kan det enligt 23 § avtalas om att tiden ska vara 3 dagar fram till och med 30.6.2020.

Meddelandet om permittering ska nu ges senast 5 dagar (normalt 14 och på arbetsplatsen överenskommet 7 dagar) innan den börjar.
 

Tidsfrister vid samarbetsförhandlingar

När arbetsgivaren överväger att säga upp eller permittera eller överföra till anställning på deltid ska denne göra en förhandlingsframställning senast 3 dagar (normalt 5) innan förhandlingarna inleds fram till och med 30.6.2020. Från och med 1.7.2020 ska en förhandlingsframställning ges enligt lagen om samarbetsförfarande 5 dagar innan förhandlingarna inleds.

Från och med 1.7.2020 bör minimiförhandlingstiden vara 5 dagar oavsett hur länge permitteringarna pågår eller antalet anställda som omfattas av permitteringen.

Fram till och med 30.6.2020: I samband med permittering för högst 90 dagar ska det förhandlas i minst 4 dagar (normalt 14) om inte något annat avtalas vid samarbetsförhandlingarna. För övriga permitteringar är förhandlingstiden från och med 1.4.2020 minst 5 dagar (normalt 14 dagar eller 6 veckor).


Ändringar i arbetsskiftsförteckningar

Fram till och med 30.6.2020 kan coronavirussituationen utgöra en grund (ny grund) för att arbetsgivaren kan ändra arbetsskiftsförteckningen. Arbetsgivaren ska alltid göra nödvändiga ändringar snarast och beakta virussituationen redan då arbetsskift planeras.

 

Tidsfrister för att delge arbetsskift

Fram till och med 30.6.2020 kan arbetsskiftsförteckningen ges till kännedom senast en vecka innan (normalt 2 och i vissa fall 3 veckor).

Från och med 1.7.2020 bör en arbetsskiftsförteckning ges för kännedom i enlighet med kollektivavtalets normala praxis, det vill säga med 2 och i specifika fall med 3 veckors varsel, med andra ord:

 

Arbetsskiftsförteckningen meddelas senast 2 veckor innan arbetsveckans början.
Om utjämningssystemet för arbetstid är minst 19 veckor kommer listan att meddelas senast tre veckor innan arbetsveckans början.

Arbetsplatsspecifikt kan det enligt 23 § avtalas om att tidsfristen är en vecka. Har det valts en förtroendeman ska avtalet ingås med förtroendemannen, i övriga fall med personalgruppen. 

Se ytterligare specifika överenskommelser mellan PAM och Finsk handel på den finska webbplatsen.

 

Egen anmälan i samband med sjukfrånvaro

Under coronavirusepidemin kan anställda själva sjukanmäla sig till arbetsgivaren utan läkarintyg om arbetsoförmåga fram till och med 30.6.2020. Anmälan kan gälla arbetstagarens egen sjukfrånvaro i högst 5 kalenderdagar som beror på förkylning eller coronaviruset. Anställda ska omedelbart informera arbetsgivaren.

Av grundad anledning kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren omedelbart lämnar in ett läkarintyg.

Från och med 1.7.2020 följs normala bestämmelser enligt kollektivavtalet. Arbetsplatsspecifikt kan egen anmälanförfarandet fortgå enligt överenskommelse eller så är det möjligt att avtala lokalt om detta i enlighet med kollektivavtalet.


För barn krävs inte läkarintyg

När ett barn under 10 år insjuknar har föräldern rätt till lön för 1–3 dagar utan läkarintyg (normalt krävs läkarintyg) fram till och med 30.6.2020. Vid behov är tanken att anställda ska ytterligare kunna vara frånvarande utan lön i 3 dagar.

Från och med 1.7.2020 följs normala bestämmelser enligt kollektivavtalet. Arbetsplatsspecifikt kan egen anmälanförfarandet fortgå enligt överenskommelse eller så är det möjligt att avtala lokalt om detta i enlighet med kollektivavtalet.

Ta del av alla temporära ändringar i handels kollektivavatal här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa