Nyhet - 27.03.2018 klo 10.00
Ojämlikhet

Det krävs finansiella satsningar för att minska fattigdom och ojämlikhet

Enligt Mari Kettunen kan familjeledighetssystemet inte reformeras kostnadsneutralt med tanke på målsättningarna. Därmed behövs en offentlig satsning.

Enligt Mari Kettunen kan familjeledighetssystemet inte reformeras kostnadsneutralt med tanke på målsättningarna. Därmed behövs en offentlig satsning.

Slutrapporten från professor Juha Saaris arbetsgrupp som behandlat ojämlikhet offentliggjordes den 21 mars. Arbetsgruppen föreslår flera åtgärder inom skilda samhällsområden för att förebygga ojämlikhet. PAM:s socialpolitiska expert Mari Kettunen anser rapporten innehålla mycket gott och behjärtansvärt men det krävs finansiella tilläggssatsningar för att uppnå målsättningarna.

Rapporten innehåller totalt 22 åtgärdsförslag. Särskilt de tryggande och återställande åtgärderna är centrala för arbete och utkomst. En förutsättning för minskad ojämlikhet är att människor ska kunna ta ansvar och initiativ.

Grundtryggheten måste reformeras
I samband med tryggande åtgärder handlar arbetsgruppens förslag bland annat om att kombinera förmåner som garanterar en miniminivå av grundtrygghet, boende och att skapa ett system av bestämmelser och tjänster som utgår från barn och unga.

Enligt arbetsgruppen ska det finnas fler rimligt prissatta hyresbostäder och hållas styr på boendekostnaderna.
”I stora städer finns för få billiga bostäder och boendekostnaderna utgör en för stor del av lönen för många. Därför är detta önskvärt”, berättar Mari Kettunen och fortsätter att enligt FPA omfattade bostadsstödet totalt 858 484 personer i slutet av 2016.

Arbetsgruppen föreslår också gratis förskolepedagogik från 5 år uppåt och att författningar som ökar ojämlikheten upphävs redan denna valperiod.
”För tillfället kan kommuner begränsa dagvårdsrätten till 20 timmar per vecka om föräldrar inte arbetar eller studerar på heltid. Detta försvårar livet bland annat för deltidsanställda föräldrar, till exempel därför att de inte kan ta emot arbetsskift som erbjuds med kort varsel då de inte har tillgång till barnvård. Till dessa delar är arbetsgruppens förslag ytterst välkomna”, säger Mari.

Återställande åtgärder gäller i huvudsak befolkningen i arbetsför ålder. Arbetsgruppen föreslår bland annat att inkomstöverföringar och tjänster ska göras enhetligare och mer sporrande, att arbete och familjeliv ska kunna samordnas på ett sätt som bidrar till mindre ojämlikhet och att kompetensnivån ska höjas i syfte att förebygga arbetslöshet då arbetslivet förändras. Mari Kettunen instämmer i slutsatsen att livslångt lärande är viktigt i samband med förändringar. ”Förutseende utbildning kan göra det lättare för dig att byta yrke innan dina kunskapar föråldras och därmed också förebygga arbetslöshet”, noterar hon.

Alternativ till sjukledighet och partiell sjukdagpenning
Ytterligare anser arbetsgruppen ersättande och anpassat arbete som alternativ till sjukfrånvaro utgöra beaktansvärda sätt att minska ojämlikhet. Är du länge sjuk kan du marginaliseras på arbetsmarknaden. Därför föreslår arbetsgruppen att det ska utredas alternativ till sjukledighet – att det ska letas efter skilda sätt att arrangera arbete och arbetsuppgifter.

”Också förbundet anser detta vara viktigt men situationen är dålig till exempel i samband med partiell sjukdagpenning från FPA. Syftet med partiell sjukdagpenning är att stöda arbetsoförmögna personer så att de kan stanna kvar i arbetslivet och återgå till heltidsarbete. För tillfället kan personer som har en deltidsanställning i princip inte få partiell sjukdagpenning. Det är viktigt att utveckla partiella sjukdagpenningen också för deltidsanställda, vilket hjälpte dem att orka arbeta. Vi ska se till att partiellt arbetsföra deltidsanställda kan delta i arbete eftersom det arbetas på deltid – ofta nog ofrivilligt”, betonar Mari Kettunen.

Bättre familjeledighetssystem minskade diskrimineringen på arbetsmarknaden
Familjeledighetssystemet ska utvecklas först och främst utifrån barnets intressen. Enligt arbetsgruppen minskade ett bättre familjeledighetssystem ojämlikheten bland annat genom att jämnare fördela föräldraansvaret i familjer.

”Också PAM anser det vara viktigt att familjeledighetsreformen fokuserar på jämlikhet och kvinnors deltagande i arbetslivet. Ett familjeledighetssystem enligt vilket bägge föräldrarna har samma ansvar att stanna hemma för att vårda barnet stöder bäst målet att jämnt fördela vårdansvaret mellan föräldrarna. Genom att allokera en större del av familjeledigheten till fäder sporrades de att ta mer familjeledighet. Samtidigt påverkades attityderna på arbetsplatser.”

Enligt Mari Kettunen kan familjeledighetssystemet inte reformeras kostnadsneutralt med tanke på målsättningarna. Därmed behövs en offentlig satsning.

”Professor Saaris arbetsgrupp utredde frågorna inom ramarna för nuvarande budgeten. En begränsning var att offentliga utgifterna inte får öka. Det krävs dock en finansiell satsning för att verkligen minska fattigdom och ojämlikhet”, slår PAM:s socialpolitiska expert fast.

Du kan bekanta dig med rapporten från arbetsgruppen och de 22 åtgärdsförslagen här. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa