Nyhet - 23.11.2018 klo 14.00
Samarbetsförfarande

Då samarbetsförhandlingar överraskar spelar det roll i vilken turordning anställda sägs upp

”Turordningen hör ihop med uppsägning av ekonomiska eller produktionsorsaker och oftast med situationer då en större grupp anställda sägs upp på en och samma gång

”Turordningen hör ihop med uppsägning av ekonomiska eller produktionsorsaker och oftast med situationer då en större grupp anställda sägs upp på en och samma gång", berättar PAMs Arja Pohjola. Bild: Eeva Anundi.

Turordningen vid uppsägning är ett tema i valet för PAM. För tillfället kan arbetsgivaren själv besluta om turordningen om det finns en uppsägningsgrund enligt arbetsavtalslagen. Bestämde lagen noggrannare turordningen vid uppsägning begränsades arbetsgivarens rätt att fritt välja ut anställda i uppsägningssituationer.

Vi ställde fem frågor till chefen för juridiska enheten på PAM Arja Pohjola om turordningen vid uppsägning.

Vad avses med turordning vid uppsägning?
"Turordningen hör ihop med uppsägning av ekonomiska eller produktionsorsaker och oftast med situationer då en större grupp anställda sägs upp på en och samma gång. I uppsägningssituationer beslutar arbetsgivaren i princip om vem som uppsägs."

Vem skyddas särskilt i uppsägningssituationer?
"Normalt har arbetsgivaren rätt att välja ut de anställda som sägs upp. Enligt rättspraxis och lagstiftning finns det vissa begränsningar, till exempel att uppsägningen inte får bero på graviditet – anställda får inte sägas upp på grund av att de är gravida. Andra begränsningar hänför sig till exempel till diskriminering. Uppsägningen får inte ske på diskriminerande grunder utan det måste alltid finnas en saklig och vägande grund. Som diskriminering räknas bland annat att uppsägningen beror på en personlig tvist eller ålder – då är den olaglig.
Förtroendemän har ett särskilt uppsägningsskydd. Säger en arbetsplats upp folk av ekonomiska eller produktionsorsaker är det förtroendemannen som får gå sist om det inte kan erbjudas annat arbete. Arbetarskyddsfullmäktige har ett likadant uppsägningsskydd."

Kollektivavtal kan reglera turordningen vid uppsägning. Innehåller PAM-avtalen något om detta?
"Servicekollektivavtal innehåller i regel inget om turordningen men ett undantag är åtminstone kollektivavtalet för bevakningsbranschen. Såvitt jag vet regleras turordningen vid uppsägning främst i industriella kollektivavtal. Det centrala i avtal om uppsägningsskydd i kollektivavtal är att det inte har varit möjligt att avtala om uppsägningsgrunder utan endast om kriterier för att välja ut dem som uppsägs. Fast ett kollektivavtal bestämmer turordningen vid uppsägning innebär ett brott mot bestämmelserna inte att uppsägningen är olaglig."

I PAM:s målsättningar inför riksdagsvalet nämns att situationer då det sägs upp av ekonomiska eller produktionsorsaker kan förbättras genom att reglera turordningen vid uppsägning. Vad innebär detta i praktiken?
"Det innebar att lagen hade en bestämmelse om att då anställda sägs upp av ekonomiska eller produktionsorsaker ska arbetsgivaren beakta vissa faktorer, till exempel längden av karriären, anställdas underhållsskyldighet eller att du förlorat din arbetsförmåga i arbetsgivarens tjänst. Traditionellt har arbetsgivaren haft rätt att beakta yrkesmän viktiga för företaget. Innehöll lagen en bestämmelse om turordningen vid uppsägning begränsades arbetsgivarens rätt att bestämma i uppsägningssituationer."

På vilket sätt skapade turordningen trygghet för unga anställda?
"Unga anställda förblir inte unga för evigt. Då karriärerna blir hela tiden längre kan turordningen vid uppsägning också vara i deras intresse på lång sikt. Har anställda trots sin unga ålder familj påverkar underhållsskyldigheten turordningen vid uppsägning. Har unga anställda skadats i arbetet måste arbetsgivaren beakta att deras arbetsförmåga eventuellt är nedsatt på grund av arbetsolyckan. Då ska de inte sägas upp bland de första."

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa