Nyhet - 26.06.2020 klo 11.15
Anställningstrygghet

Arbetstagaren hade rätt att säga upp anställningen av orsak som berott av arbetsgivaren

Däckföretaget hade upprepade gånger anmält personen som sjukskriven eller hänvisat denne till utredningen av arbetsförmågan. Bild: Gettyimages

Däckföretaget hade upprepade gånger anmält personen som sjukskriven eller hänvisat denne till utredningen av arbetsförmågan. Bild: Gettyimages

Hovrätten fann att arbetstagaren hade rätt att säga upp anställningen av orsak som berott av arbetsgivaren, eftersom företaget hade diskriminerat den anställde i den mening som avses i jämställdhetslagen.

Däckföretaget dömdes till ersättning för att anställningsförhållandet upphävts utan grund. Det totala ersättningsbeloppet var 25 220,20 euro. Ärendet har behandlats i tingsrätten och sedan i hovrätten. 

Däckföretaget hade meddelat den anställde om förändringar i arbetsuppgifter, arbetsplatsen och i övriga anställningsvillkor, men den anställde hade inte informerats om orsaken till dessa förändringar.

Vid rättegången hade arbetsgivaren meddelat att förändringarna berodde på att den anställde hade sålt produkter mot instruktioner, mobbat eller på annat sätt utsatt andra anställda och samarbetspartners för kränkande behandling samt inte följt arbetstidsbestämmelser. 

Den anställde hade betraktats som en besvärlig person, eftersom hen via facket hade tagit reda på sin rätt till obetalda löner. Den anställde hade också kontaktat regionförvaltningsverket om de trakasserier och osaklig behandling som hen hade upplevt.
Däckföretaget hade också låtit förstå att den anställde inte ansågs vara en lämplig kandidat i förtroendemanna- och arbetarskyddsvalet som hölls sommaren 2015.

Den anställde hänvisades utan grund till utredning av arbetsförmågan 

Företaget hade upprepade gånger anmält personen som sjukskriven eller hänvisat denne till utredningen av arbetsförmågan. Enligt hovrätten fanns det emellertid inga medicinska eller arbetssäkerhetsskäl för det, såsom företaget hade hävdat. Hovrätten ansåg att de tre sista besluten om utredning av arbetsoförmågan hade gjorts på grund av en ogrundad misstanke om arbetstagarens hälsotillstånd. Behandlingen hade till denna del varit diskriminerande med hänvisning till hälsotillståndet.

Tingsrätten och senare även hovrätten ansåg att de åtgärder som vidtagits mot arbetstagaren hade placerat denne i en ojämlik ställning jämfört med andra anställda utan att ge den anställde möjlighet att bli hörd och komma med sina synpunkter på förändringarna i anställningen. Arbetstagaren hade inte heller kunnat påverka företagets beslut om sjukfrånvaron eller utredningarna av arbetsförmågan. Företaget hävdade att den anställda inte hade behandlats annorlunda jämfört med andra anställda.
 

Arbetsgivaren lät bli att betala innestående löner i strid med kollektivavtalet

I sitt beslut ansåg tingsrätten att man i den anställdes anställning borde ha tillämpat kollektivavtalet för handeln och förpliktade företaget att betala de anställdas lönekrav på 815,97 EUR och 598,15 EUR, eftersom företaget hade låtit bli att betala FPA-ersättningar av lön för sjukdomstid i strid med kollektivavtalet.

När det gäller lönekrav för sjukdomstiden ansåg hovrätten, liksom tingsrätten, att företaget bör följa  kollektivavtalet för handeln, och det att företaget inte utbetalat FPA:s dagpenning stred mot kollektivavtalet. Den anställde hade rätt till sina fordringar, och därmed höll hovrätten tingsrättens dom i kraft. 

PAM handlägger cirka 1 500 tvister för sina medlemmar varje år. Medlemmarna kan få rättshjälp i tvister som har att göra med anställningsförhållande eller arbetsvillkor. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa