Nyhet - 06.05.2013 klo 00.00

Anvisningar för öppettider med dispens inom handeln

  Öppettider under Kristi himmelfärdsdagen och pinsen väcker frågor. Det är ovisst för många hur lönen för dessa dagar beräknas.

 

Öppettider under den kommande Kristi himmelfärdsdagen (9.5) och pinsen (19.5) har igen väckt frågor. En återkommande fråga gäller ovissheten om hur lönen för dessa dagars arbete ska beräknas. Här er några förhållningsregler:

- för arbetet som utförs under dessa dagar ska det alltid betalas ett tilläg som motsvarar 100 % av dagens lön, enligt samma princip som alltid gäller för arbete under söndagar eller kyrkliga helgdagar (om en kyrklig helgdag infaller på en söndag betalas dock inte 100 % 100 % tillägg)

- även om det bara är möjligt att utföra arbete med en dispens från regionförvaltningsverket tillkommer det inte ytterligare tillägg på lön

- de anställda får även en förkortning av arbetstiden (med lön) för Kristi himmelfärdsdagen, men inte för pinsen som alltid infaller på en söndag och är därför inte söckenhelg

- annars är dessa dagar "normala" helgdagar, dvs. om den anställda har i sitt arbetsavtal gått med på att arbeta på söndagar, förutsätts inte något särskilt samtycke, även om dispens krävs.

Med tanke på utvigdningen av öppettider avtalades i handelns kollektivavtal 2009 om flera bestämmelser för att skydda arbetstagarna:

- på söndagar eller kyrkliga helgdagar får arbete utföras endast om arbetstagaren och arbetsgivaren har enats om det i arbetsavtalet eller om arbetstagaren särskilt ger sitt samtycke till det (§ 10).

- under kalenderåret ska arbetstagaren få minst 22 lediga söndagar (§ 7 punkt 2.2.)

- arbetstagaren får en söndag eller en kyrklig högtidsdag ledig av familjeskäl, när han eller hon meddelar om detta innan arbetsskiftsförteckningen görs upp (§ 7 punkt 2.2.)

- när arbetsskiftsförteckningen görs upp ska arbetstagaren ges möjlighet att framföra sin åsikt (§ 6 punkt 5)

- när arbetsgivaren förbereder eller har för avsikta att ändra på utjämninssystemet ska han ge den förtroendevalda möjlighet att yttra sin åsikt; om en sådan inte finns ska de anställda ges möjlighet att yttra sin åsikt. Det ska reserveras tillräcklig tid för genomgången av utkastet (§ 6 punkt 4).

Dessa bestämmelser ska övervakas speciellt noggrant där butikerna har fått dispens för att hålla öppet.

Dispenser

Den nu gällande lagen om butikernas öppettider trädde i kraft i december 2009 och ger möljlighet till mycket fria öppettider. Undantag är bara högtider då butikerna ska vara stängda. Regionförvaltningsverken (RFV) kan bevilja dispens för öppettider om den sökande kan bevisa att det finns särskilda skäl för ansökan.

Regionförvaltningsverken beviljar dispens med lätthet. Dessutom koordinerar  regionförvaltningsverken varken sina beslut eller motiveringar av besluten på ett riksomfattande plan. Arbetstagarnas representanter, såsom t.ex. Servicefacket PAM, hörs inte när besluten fattas och vi har heller inte besvärsrätt i besluten.

Dispenserna behandlas i sex regionförvaltningsverk, men det finns ingen enhetlig linje vid beviljandet av dispenserna. Arbets- och näringsministeriet (TEM) avväger nu om det finns anledning att koncentrera dispensbehandlingen i ett regionförvaltningsverk.

De flesta dispenserna är tidsbegränsade och beviljade för mässor, öppningstillställningar eller andra tilfälliga arrangemang. Ibland beviljas de också för att främja turismen. Att alla dispenserna beviljas av ett och samma regionförvaltningsverk vill enligt arbetsminister Lauri Ihalainen säkra en enhetlig praxis i hela landet.

PAM välkomnar en sådan utveckling. Med centraliserad behandling kan man eventuellt bli av med de dispenser som på det grövste bryter mot lagens andemening. En del av söknader gjorda under turismens täckmantel är helt oberättigade.

 

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa