Nyhet - 12.12.2017 klo 13.00
Arbetslöshetsskydd

Aktivitetsmodell för utkomstskydd skär ned arbetslöshetsunderstödet

I första behandlingen den 11 december 2017 antog riksdagen innehållet i regeringspropositionen om så kallade aktivitetsmodellen för utkomstskydd med några tillägg från social- och hälsovårdsutskottet. I andra behandlingen kommer riksdagen att slutgiltigt anta eller förkasta lagpropositionen. Genomförs modellen försätts arbetslösa arbetssökande i en ojämlik ställning efter bostadsort och yrke. PAM understöder inte modellen.

– I praktiken innebär aktivitetsmodellen att inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen eller arbetsmarknadsstödet sjunker om inte arbetslösa uppfyller aktivitetskraven i lagen. Då utbetalningen av dagpenning börjar kontrolleras arbetslösas aktivitet i perioder på 65 utbetalningsdagar, berättar PAM:s socialpolitiska expert Mari Kettunen.

Aktiviteten under föregående granskningsperiod påverkar alltid förmånen under nästa period på 65 utbetalningsdagar. Uppfylls inte aktivitetskravet sjunker dagpenningen med 4,65 procent under nästa period på 65 utbetalningsdagar. Fulla dagpenningen kan maximalt nedsättas med detta procenttal.

Vem är aktiv?
En person har varit tillräckligt aktiv om personen under de 65 utbetalningsdagarna
– har varit i arbete sammanlagt så mycket att arbetet utfört under en kalendervecka skulle räknas in i arbetsvillkoret för löntagare (i allmänhet 18 timmar),
– i företagsverksamhet har tjänat in sammanlagt minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs för arbetsvillkoret för företagare (240,81 euro år 2017),
– har deltagit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service,
– har deltagit fem dagar i annan service eller verksamhet arrangerad av en arbetskraftsmyndighet i sysselsättningssyfte eller
– har deltagit fem dagar i rekryteringsstödande verksamhet på en arbetsplats eller i sysselsättningssyfte för vilka personen har fått en arbetslöshetsförmån.
Dessa aktivitetsformer kan inte kombineras. I början av arbetslöshet förkortas dessutom självrisktiden från sju till fem dagar i årsskiftet.

– Den viktigaste nyheten i modellen handlar om att för att få arbetslöshetsförmånen till fullt belopp räcker det inte att du söker aktivt arbete utan du förutsätts alltid antingen arbeta kortvarigt eller delta i service. Redan nu kan utfallet bli karens om du tackar nej till service som arbets- och näringsbyråer erbjuder dig, säger Mari.

Enligt henne försätter modellen arbetslösa i en ojämlik ställning.
– Aktivitetsmodellen försätter arbetssökande i en ojämlik ställning efter deras bostadsord och bransch. Mellan skilda områden finns stora skillnader i utbudet av arbetstillfällen och tillgänglig service. Finns det helt enkelt inte arbete eller service till buds främjar inte en nedsättning av arbetslöshetsdagpenningen din sysselsättning fastän du själv är aktiv och vill få arbete, noterar Mari.

Modellen kan också påverka totala tiden som arbetslös. Syftet med aktivitetsmodellen för utkomstskydd är att hindra att arbetslösheten drar ut på tiden. Fastän korta arbetsperioder och deltagande i service avbryter arbetslöshetsperioden är det inte helt klart vilken inverkan de kommer att ha på hur länge arbetssökande är arbetslösa.
– Arbetsperioder och deltagande i service innebär att du har mindre tid att effektivt söka och hitta arbete som motsvarar din kompetens. Vi får också se huruvida mottagande av kortvarigt och deltidsarbete som inte motsvarar din kompetens under arbetslöshet främjar eller försämrar kvaliteten på senare arbetskarriären, lägger Mari till.

Arbetsmarknadens centralorganisationer har inte förbundit sig till föreslagna modellen. Aktivitetsmodellen för utkomstskydd skär ned arbetslöshetsunderstödet för många arbetslösa och strider därmed mot konkurrenskraftsavtalet. Liksom övriga fackförbund har PAM inte varit med om att bereda modellen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa